ข้อมูลเกี่ยวกับสมาคม
 หน้าหลัก
 วัตถุประสงค์
 คณะกรรมการสมาคมฯ
 ร้่านค้าสมาคมฯ
 ภาพกิจกรรมสมาคมฯ
 ติดต่อสมาคมฯ
 เครื่องแบบแม่บ้านทหารบก
    - เครื่องแบบแม่บ้าน ทบ.แบบ 1,2 
    - เครื่องแบบแม่บ้าน ทบ.แบบ 3,4 
    - เครื่องแบบแม่บ้าน ทบ.แบบ 5,6
 
Link สมาคมแม่บ้านทหารบก
สมาคมแม่บ้าน ทบ.
สมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.1
สมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.2
สมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.3
สมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.4
 

 

         สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
เป็นสมาคมของภริยาข้าราชการทุกนาย ในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ได้จัดตั้งขึ้น เพื่อสนับสนุนนโยบายของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
และกองทัพบก โดยจัดกิจกรรม ที่มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
ของกองทัพบก และประเทศชาติ เทิดทูนและรักษาไว้ซึ่ง สถาบันชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งสนับสนุนการส่งเสริมการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
โดยยึดถือ หลักการทำงานที่สำคัญคือ

"ทำงานด้วยความ เต็มใจ สมัครใจ และ มีความรัก ความสามัคคี"

ประวัติสมาคมแม่บ้าน ทบ.
นโยบาย สมาคมแม่บ้าน ทบ.
ข้อบังคับ สมาคมแม่บ้าน ทบ.
คณะกรรมการ สมาคมแม่บ้าน ทบ.
ที่ปรึกษาสมาคมแม่บ้าน ทบ.
ทำเนียบอดีตนายกสมาคมแม่บ้าน ทบ.
 
สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
99 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง
จังหวัดนครนายก 26001
โทร. 037 - 393010 - 5 ต่อ 62516