HOME ABOUT US STAFF NETWORK SERVICES CONTACTS
 
     
ข่าวประชาสัมพันธ์  
     
     
     
 
โครงการปรับปรุงเครือข่ายระบบจดหมายอิเลคทรอนิคส์ >>
 
 
วิธีแก้ win32/patched.NAW แจ้งเตือนจาก Nod32 ว่าไฟล์ sfc_os.dll เป็นไวรัส?>>
 
 
บทความ(เฉพาะกิจ)เรื่องของไวรัส sfc_os.dl>>
 
 
ดาวโหลดฟอนต์แห่งชาติสำหรับจัดทำเอกสารทางราชการ >>
 
 
ตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โครงการ E-ARMY >>
 
 
ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Mesh Network)
บริเวณบ้านพักนายทหาร >>
 
     
     
     
     
 

ดาวโหลด SIPA Font

สบ.ทบ. แจ้งอนุมัติ รมว.กห. (ปล.กห.รับคำสั่ง) กรุณาอนุมัติดำเนินการ
ตามมติ ครม.ในการติดตั้งฟอนต์สารบรรณและฟอนต์อื่นๆ ทั้งหมดจำนวน
๑๓ ฟอนต์ ของสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การ
มหาชนจำกัด) และกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์
ตามหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน ผ่านทางเว็บไซต์ www.sipa.or.th
สำหรับจัดทำเอกสารทางราชการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยให้แล้วเสร็จ
ก่อน ๕ ธ.ค.๕๓แบบแสดงตัวอย่างฟอนต์แห่งชาติ
TH SarabunPSK
13 Font
คู่มือติดตั้งฟอนต์ บน window XP
คู่มือติดตั้งฟอนต์ บน window 7
คู่มือติดตั้งฟอนต์ บน OS MAC
หรือ Download โดยตรงจากเว็บไซต์ SIPA

 
     
     
 

 

#ด่วน ขอให้ตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โครงการ E-ARMY

กทท.รร.จปร. ขอแจ้งให้หน่วยที่ได้รับการแบ่งคอมพิวเตอร์โครงการ
E-ARMY ทำการตรวจสอบคุณภาพ และประสิทธิภาพอุปกรณ์การใช้
งานคอมพิวเตอร์อย่างละเอียด เนื่องจากระบบประกันของทางบริษัท
ผู้จำหน่ายจะครบอายุ ในวันที่ 27 ม.ค.54 นี้
หากพบว่ามีอุปกรณ์ใด
ชำรุดจะสามารถส่งซ่อมหรือเปลี่ยนได้ตามห้วงเวลาในระบบประกัน
ทั้งนี้ให้เจ้าหน้าที่ ศกม.ฯ ของหน่วย ตรวจสอบและประสานขอข้อมูล
รายละเอียดได้ที่ กทท.รร.จปร.ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

หน่วยที่ได้สำรวจและส่งข้อมูลแล้ว
- สวท.รร.จปร.
- กสป.รร.จปร.
- ผหพ.รร.จปร.
- รพ.รร.จปร.
- กรม.นนร.รอ.

 
     
     
 

 

ขอรับ Username และ Password

ขณะนี้ "โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการวิจัยด้านความมั่นคงปลอดภัยทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ รร.จปร." โดยคณะวิจัย ของ รร.จปร. และ NECTEC
ได้ดำเนินการทดสอบสัญญาณเครือข่ายไร้สายแบบตาข่าย (Wireless Mesh
Network) ส่งผลให้บ้านพัก(นายทหาร)บริเวณรอบพื้นที่สัญญาณ
( บางบ้าน)
สามารถรับสัญญาณและสามารถใช้อินเทอร์เน็ตไร้สายได้้

ผู้มีความประสงค์จะใช้งานอินเทอร์เน็ตไร้สาย (เฉพาะบ้านที่รับสัญญาณได้)
จะต้องมาติดต่อขอรับ Username/Password ด้วยตนเองที่ กทท.รร.จปร.
เพื่อเปิดใช้งาน

ขั้นตอนการเข้าใช้ WIFI

หมายเหตุ: เนื่องจากโครงการยังอยู่ในระหว่างการทดลองสัญญาณ
การใช้งานอาจมีการเปิด - ปิดระบบบ้างเป็นครั้งคราว ทาง กทท.รร.จปร.
จึงไม่สามารถรับประกันคุณภาพสัญญาณได้

 
     
     
 

 

ปรับปรุง WEBPAGE รร.จปร.

ขณะนี้ทาง กทท.รร.จปร.ได้ดำเนินการปรับปรุง WEBPAGE ของ รร.จปร.
โดยจัดหมวดหมู่การใช้งานให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปรับปรุงข้อมูล
ให้มีความทันสมัย

 
     
     
 

 

โครงการปรับปรุงเครือข่ายระบบจดหมายอิเลคทรอนิคส์

กทท.รร.จปร. ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องแม่ข่ายระบบจดหมาย
อิเลคทรอนิคส์ (E-mail Server) และระบบรักษาความปลอดภัย
จากการใช้ จดหมายอิเลคทรอนิคส์ (Security Mail Gateway)
ตามโครงการปรับปรุงเครือข่ายระบบจดหมายอิเลคทรอนิคส์
รร.จปร. โดยใช้งบ กทพ. รร.จปร. ประจำปี ๕๔ เรียบร้อยแล้ว 
และสามารถเข้าใช้งานได้ทาง https://webmail.crma.ac.th

คู่มือการใช้งาน Mail CRMA