หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๖/ว ๒๐๑๙
      คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
      และตัวอย่างการพิมพ์

คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
ตารางเปรียบเทียบการตั้งค่าเมื่อพิมพ์โดยเครื่องพิมพ์ดีดกับโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์
หนังสือภายนอก [ตัวอย่าง]
      [template สำหรับ Open Office Writer]
      [template สำหรับ MS Word ]
หนังสือภายใน [ตัวอย่าง]
      [template สำหรับ MS Word]หนังสือภายใน.dot
      [template สำหรับ Open Office Writer]
หนังสือประทับตรา [ตัวอย่าง ]
      [template สำหรับ MS Word ]
      [template สำหรับ Open Office Writer ]
คู่มือการติดตั้งและใช้งาน template สำหรับ MS Word
ดาวน์โหลด 13 ฟอนต์แห่งชาติ จาก www.sipa.or.th
 
กองเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า