ตราอาร์ม    ตราแผ่นดินของไทย    ตราสัญลักษณ์ รร.จปร.    ตราอาร์ของหน่วยงานอื่น ๆ
 

ตราอาร์ม (อังกฤษ: Coat of arms, เรียกอย่างเฉพาะเจาะจงว่า
armorial achievement หรือ armorial bearings, เรียกอย่างย่อ
ว่า arms)
ในธรรมเนียมของทวีปยุโรป เป็นสัญลักษณ์ ซึ่งออกแบบ
ขึ้นสำหรับบุคคลหรือคณะบุคคล อันมีการดัดแปลงใช้ในหลายลักษณะ
พัฒนามาจากตราประจำตัวของอัศวินในยุโรปสมัยโบราณเพื่อจำแนก
พวกของตนออกจากพวกของศัตรู

สามัญชนในยุโรปภาคพื้นทวีปอาจใช้ตราอาร์มเป็นสัญลักษณ์ได้เช่นกัน
แต่เรียกชื่อ ชนิดตรา ต่างออกไปว่า Burgher arms

ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒
ของประเทศไทย ได้ให้นิยามของคำว่า "อาร์ม" ไว้ดังนี้

"อาร์ม [อาม] น.
เครื่องหมายมักเป็นรูปโล่ที่ภายในผูกเป็นลวดลาย
                       ใช้เป็นสัญลักษณ์ของวงศ์ตระกูล สถาบันต่าง ๆ
                       เป็นต้น, เรียกเต็มว่า ตราอาร์ม. (อ. arm).

"ตราอาร์มนั้นต่างจากตราประทับ (seal) และตราสัญลักษณ์ (emblem) ตรงที่มีการให้คำอธิบายอย่างเป็นทางการโดยมีศัพท์เฉพาะของตนเอง
ซึ่งเรียกโดยรวมในภาษาอังกฤษว่า Blazon หรือเทียบเป็นภาษาไทยว่า นิยามของตรา

ในยุคคริสต์ศตวรรษที่ ๒๑ ตราอาร์มได้มีการนำไปใช้กับสถาบันต่างๆ เช่นมหาวิทยาลัย ตราของแต่ละแห่งจะได้รับการคุ้มครอง
ตามกฎหมายและปกป้องสิทธิการใช้งาน การใช้ตราดังว่ามานี้ยังรวมถึงการใช้เป็นเครื่องหมายราชการประจำชาติหลายประเทศ
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือใช้เป็น "ตราแผ่นดิน" นั่นเองศิลปะในการออกแบบ การแสดงให้ปรากฏ การอธิบาย และการบันทึกตราอาร์ม
เรียกว่า heraldry อันอาจแปลเป็นภาษาไทยตามสำนวนของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ได้ว่า "มุทราศาสตร์"

 

 

 
พัฒนาโดย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้่า
99 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง
จังหวัดนครนายก 26001
โทร. 037 - 393010 - 5 ต่อ 62453