บุคลากร

 
 

 

พ.อ.ศึกษา วรรักษ์
หน.สปค.กรม นนร.รอ.รร.จปร.

 

 
 

ระบบจัดเก็บข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา

 
 

 

 
 

ปรัชญา

กรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ ใช้ปรัชญาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าซึ่งได้อัญเชิญจากพระราชดำรัสฯในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแก่นักเรียนนายร้อย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2452 ความตอนหนึ่งว่า
...การทหารนั้น ที่จะสำเร็จไปได้ก็โดยที่มีผู้บังคับบัญชาควบคุมให้พอแก่การ ถึงแม้ว่าเราจะมีพลทหารมากมายเท่าใดก็ดี  แต่ไม่มีผู้ที่จะควบคุมทหารเหล่านั้นเข้าสนามรบ  ทหารเหล่านั้นก็ไม่สามารถจะได้ชัยชำนะแก่ข้าศึกได้เลย ย่อมต้องอาศรัยนายทหารที่มีความรู้และมีสติ ปัญญา สามารถที่จะไปสู่ชัยชำนะได้ แลควบคุมบังคับบัญชาในเวลาปรกติ ...ก็นายทหารนั้นจะได้มาจากไหนเล่า ก็ต้องได้มาจากโรงเรียนนายร้อย คือพวกเจ้านี่เอง เพราะฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงอุตสาหะพยายามในการเล่าเรียนวิชาของตนให้ดีเลิศ เตรียมการที่จะทำน่าที่ซึ่งสำคัญที่สุด ซึ่งถ้าพูดในทางทำการให้แก่เจ้าแผ่นดิน ก็เป็นการฉลองพระเดชพระคุณดีที่สุดยิ่งกว่าอย่างอื่น คือน่าที่ป้องกันความอิสระภาพของบ้านเกิดเมืองนอนของเรา...(จากหนังสือ 100 ปี รร.จปร.ภาค 2 – 3)
จากแนวพระราชดำรัสฯ ได้นำไปสู่การกำหนดปรัชญาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าตามมติการประชุมสภาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครั้งที่ 6/54 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2554 ดังนี้
“เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่สร้างผู้นำให้มีความรู้ มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมและอุดมการณ์ความรักชาติ”

ปณิธาน 
กรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์   มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบกให้มีคุณลักษณะและขีดความสามารถตามที่กองทัพบกต้องการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประเทศชาติและสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับสังคม
วิสัยทัศน์ 
กรมนักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นหน่วยงานที่มีวินัยดีเยี่ยม มีความรอบรู้ ทันสมัย และมีอุดมการณ์ พร้อมอุทิศตนเพื่อประเทศชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์
ภารกิจ
ปกครองบังคับบัญชานักเรียนนายร้อย ฝึกอบรมนิสัย อุปนิสัย วินัย ให้มีความรู้ด้านจิตวิทยาและการนำทหาร พลศึกษา และการฝึกวิชาทหารเบื้องต้น

พันธกิจ
1.เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2.เสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำและปลูกฝังอุดมการณ์ทหาร
3.ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบ
4.ให้การศึกษาความรู้ด้านจิตวิทยาเบื้องต้น
5.ให้ความรู้ด้านการกีฬา การต่อสู้ป้องกันตัวและกิจกรรมเสริมสร้างด้านต่างๆ
6.เสริมสร้างสมรรถภาพด้านร่างกายและจิตใจที่เข้มแข็ง
7.ให้การฝึกวิชาทหารเบื้องต้น
8.ฝึกการปกครองบังคับบัญชา
9.ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย
10.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ
11.ช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาประเทศ     

เอกลักษณ์
เป็นสถาบันผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักของกองทัพบก

อัตลักษณ์
เป็นสุภาพบุรุษ นักรบ นักพัฒนา ที่มีความเป็นผู้นำ ยึดมั่นอุดมการณ์ เทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วัตถุประสงค์ : ( ตามนโยบายการศึกษาของกองทัพบก ปี 2555 – 2559 )
นโยบายของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ให้การศึกษาอบรมแก่นักเรียนนายร้อย เพื่อสำเร็จการศึกษาเป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบก
ซึ่งมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ “ความเป็นนักรบที่ชาญฉลาด” ดังนี้
1.เป็นแบบฉบับของนายทหารสัญญาบัตรผู้มีลักษณะผู้นำดี มีวินัย มีความกล้าหาญ เสียสละ รู้แบบธรรมเนียมของกองทัพ มีอุดมการณ์ในการอุทิศตนเพื่อชาติและประชาชน
2.มีความเข้มแข็งทั้งทางร่างกายและ จิตใจ   เป็นสุภาพบุรุษ   มีคุณธรรม   สามารถพัฒนาและดำรงความเข้มแข็งของสมรรถภาพร่างกายทั้งในตนเอง และเสริมสร้างให้แก่กำลังพลในหน่วยของตนรวมทั้งมีจิตสำนึก/สัญชาตญาณในการรบ   
3.มีความสามารถในการฝึกสอนอบรมผู้ใต้บังคับบัญชา

ยุทธศาสตร์
ตามที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  ได้กำหนดยุทธศาสตร์หลักในการผลิตนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบก ตามแผนแม่บทการพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าพ.ศ.2555-2559 จำนวน 3 ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพิทักษ์ รักษา ปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นำทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นๆและหน่วยงานภายนอกเพื่อให้โรงงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ

กรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ ดำเนินการตามแผนแม่บทการพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ.2555-2559 ซึ่งได้กำหนดไว้ในกลยุทธ์ แผนงานและโครงการปีการศึกษา 2555-2559 ดังต่อไปนี้  
กลยุทธ์ที่ 1 การปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ประกอบด้วย 1 แผนงานและ 1 โครงการ คือ โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถด้านกำลังพล ประกอบด้วย 1 แผนงาน และ 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนนายร้อย
กลยุทธ์ที่ 3 นักเรียนนายร้อยที่สำเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย 2 แผนงาน 11 โครงการ ดังนี้
แผนงานที่ 1 แผนงานการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำ มี 4 โครงการ ประกอบด้วย
1.1 โครงการฝึกวิชาทหารเบื้องต้น
1.2 โครงการฝึกการปกครองบังคับบัญชา นนร.
1.3 โครงการฝึกอบรม นนร.
1.4 โครงการส่งเสริมสมรรถภาพร่างกาย นนร.
แผนงานที่ 2 แผนงานการพัฒนาผู้เรียน  มี 7 โครงการ ประกอบด้วย
2.1 โครงการชมรมกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ
2.2 โครงการชมรมต่อสู้ป้องกันตัว
2.3 โครงการชมรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม นนร.
2.4 โครงการชมรมบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม
2.5 โครงการชมรมวิชาการ นนร.
2.6 โครงการชมรมนันทนาการ
2.7 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและประเมินค่าความเหมาะสม นนร.
กลยุทธ์ที่ 4 กองทัพบก หน่วย/เหล่า มีความพึงพอใจต่อนายทหารสัญญาบัตรหลักที่สำเร็จการศึกษา ประกอบด้วย 1 แผน 1 โครงการ คือ
โครงการฝึกปฏิบัติหน้าที่ผู้ฝึกทหารใหม่ให้กับนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 4    

 
 
คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
- คำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน กรม นนร.รอ.รร.จปร. ปี 2558
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา กรม นนร.รอ.รร.จปร. ปีการศึกษา 2558
- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเก็บเอกสารหลักฐานอ้างอิง งานด้านประกันคุณภาพการศึกษา กรม นนร.รอ.รร.จปร. ปีการศึกษา 2556
- แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
- แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา กรม นนร.รอ.รร.จปร. ปีการศึกษา 2557
- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำรายงานประเมินตนเอง กรม นนร.รอ.รร.จปร.
- แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา กรม นนร.รอ.รร.จปร.