พลโท ทรงกิตติ   จักกาบาตร์    

พ.ศ.๒๕๔๖ - พ.ศ.๒๕๔๗
 
ยศ,ชื่อ,สุกล  พลโท ทรงกิตติ    จักกาบาตร์      
วัน,เดือน,ปีเกิด  ๒๒ ธันวาคม ๒๔๙๓  
ที่อยู่บัจจุบัน  -  
     เขตบึงกุ่ม  
     กรุงเทพมหานคร  


 
 
  โรงเรียนพิพัฒนา 
  โรงเรียนอำนวยศิลป์ พระนคร พ.ศ. ๒๕๑๐
  โรงเรียนเตรียมหทาร พ.ศ. ๒๕๑๒
  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. ๒๕๑๕


 
  นายทหารฝ่ายอำนวยการสายการข่าว ชั้นที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๑๕
  หลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่าทหารม้า พ.ศ. ๒๕๑๘
  หลักสูตร ชั้นนายพัน เหล่าทหารม้า พ.ศ.๒๕๒๔
  โรงเรียนเสนาธิการทหารบก(หลักสูตรประจำ) พ.ศ.๒๕๒๗
  หลักสูตรเตรียมการสำหรับผู้บังคับหน่วยทหาร พ.ศ. ๒๕๒๘
  โรงเรียนเสนาธิการทหารบกอังกฤษ แคมป์เบอร์ลี่ พ.ศ. ๒๕๒๙
  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๗
  นายทหารฝ่ายอำนวยการสายการข่าว ชั้นที่ ๑ 


 
  ผบ.มว.ลว.พัน.ม.๓ รอ. พ.ศ. ๒๕๑๕
  ผช.นสบ.พัน.ม.๓ รอ. พ.ศ. ๒๕๑๘
  รอง ผบ.ร้อย.ลว.พัน.ม.๓ รอ. พ.ศ. ๒๕๒๐
  ผบ.ร้อย.ลว.พัน.ม.๓ รอ. พ.ศ. ๒๕๒๒
  ผบ.ร้อย.ตถ.๑๐ พ.ศ. ๒๕๒๔
  รอง ผบ.พัน.ม.๑๙ พ.ศ. ๒๕๒๔
  ประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบก พ.ศ. ๒๕๒๖
  รอง ผบ.พัน.ม.๒๕ พ.ศ. ๒๕๒๗
  อาจารย์โรงเรียนเสนาธิการทหารบก พ.ศ. ๒๕๒๙
  รอง ผบ.กรม.ม.๔ รอ. พ.ศ. ๒๕๓๓
  รอง เสธ.พล.ม.๒ พ.ศ. ๒๕๓๓
  ผู้ช่วยทูตทหารบกไทย/จาการ์ตา พ.ศ. ๒๕๓๕
  ผอ.ขว.สสท.บก.สส. พ.ศ. ๒๕๓๘
  ผอ.กสท.กร.บก.สส. พ.ศ. ๒๕๔๐
  ผอ.สวส.ขว.ทหาร บก.สส. พ.ศ. ๒๕๔๑
  รอง จก.ขว.ทหาร บก.สส. พ.ศ. ๒๕๔๓
  รองแม่ทัพภาค ๔ พ.ศ. ๒๕๔๔
  แม่ทัพภาค ๔ พ.ศ. ๒๕๔๖
  ผบ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๔๖
  ทึ่ปรึกษากองทัพบก พ.ศ. ๒๕๔๗
  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก พ.ศ. ๒๕๔๘
  รองเสนาธิการทหาร พ.ศ. ๒๕๔๘
  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พ.ศ. ๒๕๕๑


 


 

 

อดีต ผบ.รร.จปร. ลำดับที่ 36    อดีต ผบ.รร.จปร. ลำดับที่ 38
หน้าหลัก รร.จปร. | หน้าหลักทำเนียบผู้บังคับบัญชา