พลโท พอพล   มณีรินทร์    

พ.ศ.๒๕๕๕ - พ.ศ.๒๕๕๖
 
ยศ,ชื่อ,สุกล  พลโท พอพล    มณีรินทร์      
วัน,เดือน,ปีเกิด  ๑๖ พฤศจิกายน ๒๔๙๘  
ที่อยู่บัจจุบัน  ๑๑๒ หมุ่บ้านประชานิเวศน์ ถนนเทศบาลรังสรรค์เหนือ  
     แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  
     กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐  


 
 
  โรงเรียนอำนวยศิลป์พระนคร 
  โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๑๖
  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ ๒๗


 
  โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ รุ่นที่ ๑๔
  โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ รุ่นที่ ๖๓
  โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ หลักสูตรชั้นนายพัน รุ่นที่ ๔๘
  โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ ๖๗
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.๒๕๓๗
  หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่๔๙
  โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ 


 
  ประจำศูนย์การทหารราบ พ.ศ.๒๕๒๓
  กรมรบพิเศษที่ ๒ พลร่ม ศูนย์สงครามพิเศษ พ.ศ.๒๕๒๓
  ผู้ช่วยนายทหารฝ่ายยุทธการ กรมรบพิเศษที่ ๒ พ.ศ.๒๕๒๖
  ผู้ช่วยนายทหารฝ่ายยุทธการ (อากาศ) กองรบพิเศษที่ ๒ พ.ศ.๒๕๒๘
  ผู้ช่วยนายทหารคนสนิทผู้บัญชาการทหารบก พ.ศ.๒๕๓๐
  ประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบก พ.ศ.๒๕๓๑
  หัวหน้าแผนกศูนย์การทหารราบ พ.ศ.๒๕๓๒
  ผู้บังคับกองร้อยลาดตระเวนไกลที่ ๙ พ.ศ.๒๕๓๒
  อาจารย์วิทยาลัยการทัพบก สถาบันการทัพบกขั้นสูง พ.ศ.๒๕๓๘
  ฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บังคับบัญชา พ.ศ.๒๕๔๙
  รองผู้บังคับการกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ พ.ศ.๒๕๔๑
  ผู้บังคับการกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ พ.ศ.๒๕๔๒
  ผู้ชำนาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด พ.ศ.๒๕๔๕
  เสนาธิการหน่วยบัญชาการกองกำลังสำรอง พ.ศ.๒๕๔๖
  ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร กรมยุทธศึกษาทหาร พ.ศ.๒๕๔๗
  รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหาร พ.ศ.๒๕๔๙
  รองผู้บัญชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ.๒๕๕๐
  ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ.๒๕๕๕
  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก พ.ศ.๒๕๕๗
  รองปลัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๘


 


 

 

อดีต ผบ.รร.จปร. ลำดับที่ 42    อดีต ผบ.รร.จปร. ลำดับที่ 44
หน้าหลัก รร.จปร. | หน้าหลักทำเนียบผู้บังคับบัญชา