พลตรี พระยาเสนีย์ณรงค์ฤทธิ์    
(หม่อมหลวงเล็ก สนิทวงศ์)

พ.ศ.๒๔๗๑ - พ.ศ.๒๔๗๓
 
ยศ,ชื่อ,สุกล  พลตรี พระยาเสนีย์ณรงค์ฤทธิ์     (หม่อมหลวงเล็ก สนิทวงศ์)  
วัน,เดือน,ปีเกิด  ๒๘ มกราคม ๒๔๒๘  
ที่อยู่บัจจุบัน    
       
       


 
 


 


 
  เจ้ากรมยุทศึกษาทหารบก พ.ศ. ๒๔๗๐
  ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. ๒๔๗๑
  ผู้บัญชาการกองพลที่ ๔ (นครสวรรค์) พ.ศ.๒๔๗๕


 
  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ดำรงตำแหน่งราชองครักษ์เวร พ.ศ.๒๔๗๓


 

 

อดีต ผบ.รร.จปร. ลำดับที่ 4    อดีต ผบ.รร.จปร. ลำดับที่ 6
หน้าหลัก รร.จปร. | หน้าหลักทำเนียบผู้บังคับบัญชา