"พวกเราชาว จปร. จะร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ รร.จปร. อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน"
เกี่ยวกับสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง วงรอบงานประจำปี ดาวน์โหลดคู่มือ QA/ เครื่องมือทางการศึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา โครงการพัฒนาการศึกษาตามมาตรฐาน
และตัวบ่งชี้ในศตวรรษที่ 21

 

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา รร.จปร.

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

1

2

3

 

การสรุปอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสี่ของ สมศ.

เมื่อวันที่ 31 ม.ค.60

ณ ห้อง 206 กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ในรูปแบบของ (Powerpoint)

 

รูปกิจกรรมสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา รร.จปร. 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเวปไซท์ :