หน้าหลัก หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักการและเหตุผล ความมุ่งหมาย ภารกิจ พื้้นที่ปฏิบัติการ การปฏิบัติงาน ภาพกิจกรรม

การปฏิบัติงาน

๑. พัน.ร.รร.จปร.

๑.๑ วางแผนอำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแลการปฏิบัติงานต่อหน่วยรับผิดชอบ
       พื้นที่ระดับจังหวัด
๑.๒ ตรวจเยี่ยม กำกับดูแลและให้คำแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน
       กับหน่วยปฏิบัติงานในพื้นที่
๑.๓ การกำหนดความรับผิดชอบทางฝ่ายอำนวยการ

๑) พัน.ร.รร.จปร. : รับผิดชอบการสนับสนุนกำลังพลปฏิบัติงานตามแผนงาน
๒) ฝขว.รร.จปร. : กำหนดแนวทางการดำเนินการด้านการข่าว ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ
๓) กยข.รร.จปร. : กำกับดูแลการปฏิบัติงานในภาพรวม รวมทั้งกำหนดแนวทางการปฏิบัติการ
    ข่าวสารให้กับหน่วยต่างๆ เป็นแนวทาง ในการดำเนินงาน
๔) กกบ.รร.จปร. : อำนวยการและสนับสนุนการส่งกำลังบำรุง
    ต่อหน่วยปฏิบัติงานตามโครงการ
๕) กกร.รร.จปร. : กำหนดแนวทาง และกำกับดูแลการ ปจว./ปชส. ในภาพรวม
    เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามโครงการฯ รวมทั้งรับ ผิดชอบการจัดการฝึกอบรม
    ให้แก่ชุดวิทยากร โครงการสู้วิกฤตเศรษฐกิจด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    โดย กกร.รร.จปร., พัน.ร.รร.จปร. จัดชุดวิทยากรสนับสนุนการปฏิบัติเป็นส่วนรวม
๖) ฝกง.พัน.ร.รร.จป. : อำนวยการและสนับสนุนการกำกับดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณ


๑) จัดกิจกรรมต่างๆ สนับสนุนการปฏิบัติงานในระดับจังหวัด
๒) กำหนดกิจกรรมปฏิบัติการข่าวสารให้กับหน่วยนำไปปฏิบัติในพื้นที่ของหน่วย
๓) ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วย

๒. หน่วยรับผิดชอบพื้นที่ระดับจังหวัด

๒.๑ วางแผน อำนวยการ กำกับดูแลต่อหน่วยปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัด
๒.๒ ประสานการปฏิบัติกับจังหวัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัด
๒.๓ จัดชุดวิทยากร ( พลเรือน ตำรวจ ทหาร ) สนับสนุนการปฏิบัติงานเป็นส่วนรวมในพื้นที่
       จังหวัด วางแผนการปฏิบัติงาน กำหนดกิจกรรม เป้าหมายในห้วงปฏิบัติงานโดยวางแผน
       ให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ , สภาพปัญหาของท้องถิ่น , ประเพณีวัฒนธรรม ของท้องถิ่น
       ตลอดจนการทำให้เกิดภาพลักษณ์ของทหารที่ดี
๒.๔ จัดกิจกรรมการปฏิบัติการข่าวสาร สนับสนุนการปฏิบัติงานในระดับจังหวัดโดยกิจกรรม/
       การปฏิบัติการข่าวสารมุ่งหมาย เพื่อเสริมสร้าง ความสมัครสมานสามัคคี และเทิดทูน
       สถาบันพระมหากษัตริย์ ตามห้วงเวลา เทศกาล/วันสำคัญต่าง ๆ
๒.๕ รวบรวม แผนงาน/โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรจากหน่วยปฏิบัติงาน
       เสนอต่อ กยข.รร.จปร.
๒.๖ ติดตามข้อมูลข่าวสารทางสื่อพิมพ์ , เว็บไซต์ ,สถานีวิทยุชุมชน และใบปลิวต่างๆ

๓. หน่วยรับผิดชอบระดับพื้นที่

๓.๑ ขึ้นควบคุมทางยุทธการต่อหน่วยรับผิดชอบพื้นที่ระดับจังหวัด
๓.๒ จัดกำลังเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ ดังนี้

๑) จัดชุดวิทยากรเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบ
๒) จัดชุดปฏิบัติการเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบพบปะประชาชน
     โดยประสาน การปฏิบัติกับหัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำท้องถิ่น
     ในพื้นที่ โดยเข้าปฏิบัติงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
๓) จัดกิจกรรมการปฏิบัติการข่าวสารในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเสริมสร้างความ
     สมัครสมานสามัคคี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
๔) จัดทำแผนงาน/โครงการ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร
     เสนอต่อหน่วยงานระดับจังหวัดเพื่อดำเนินการในขั้นต่อไป
๕) ติดตามข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์ , เว็บไซต์ , สถานีวิทยุชุมชน
     และใบปลิวต่างๆ


การรายงาน : รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่
     ในรอบสัปดาห์ ต่อ รร.จปร.จปร. ผ่าน กยข.รร.จปร.

 

         
© Copyright 2013, All Rights Reserved.
กองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
99 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี
อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001