วัน เดือน ปี เกิด ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๗
      
  การศึกษา สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง พ.ศ.๒๕๓๕
    โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๓๕
    โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ ๔๖
    :  โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ ๘๗
     
  ประวัติรับราชการ ผบ.มว.ปล.อวบ.ร.๑๙ พัน.๒
    รอง ผบ.ร้อย.อวบ.ร.๑๙ พัน.๒
    ผบ.มว.กรม นนร.รอ.
    ผบ.ร้อย.พัน.ร.รร.จปร.
    ประจำ รร.สธ.ทบ.สบส.
    ฝยก.กรม สน.พล.ร.๙
    หน.รร.จปร.
    รอง ผบ.พัน.ร.รร.จปร.
    ผบ.พัน.ร.รร.จปร.
     
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม) พ.ศ.๒๕๔๔
    จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) พ.ศ.๒๕๔๘
    ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) พ.ศ.๒๕๕๑
    ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) พ.ศ.๒๕๕๖
    ทวีตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม) พ.ศ.๒๕๕๙

 

© Copyright 2013, All Rights Reserved.
กองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
99 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี
อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001