กองพันทหารราบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
นั้นแต่เดิม กองทัพบกมีนโยบายให้ ร.๒ พัน.๓ รอ.
(ร.๒ พัน.๕ รอ. เดิม) ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านพระ
อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี เป็นหน่วยรับผิดชอบ
ในการดูแล รักษาพื้นที่ บริเวณเขาชะโงก จังหวัด
นครนายก ก่อนที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
จะย้ายเข้ามาอยู่ที่ ณ ที่ตั้งแห่งใหม่นี้ ต่อมากองทักบก
ได้พิจารณาเห็นว่า ไม่สมควรจะย้าย ร.๒ พัน.๓ รอ.
มาอยู่ ณ ที่แห่งนี้ควรอยู่ที่เดิม เพื่อเป็นกำลังในการ
ป้องกันประเทศตามแนวชายแดนด้านทิศตะวันออกไว้
     กองทัพบกจึงได้อนุมัติจัดตั้งกองพันทหารราบ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ขึ้นตามคำสั่ง
กองทัพบก (เฉพาะ) ลับ ที่ ๒๘๔/๒๘ เรื่อง
การจัดตั้งกองพันทหารราบโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า ลง ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๒๘
เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้โดยเร็ว ทันต่อการ
ที่จะเคลื่อนย้าย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
เข้าประจำ ณ ที่ตั้งแห่งใหม่ในจังหวัดนครนายก...
     ปัจจุบันกองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า นอกจากจะมีภารกิจ.นการ
ดูแลความเรียบร้อยภายในโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า ยังได้รับมอบภารกิจที่สำคัญ
ในการถวายความปลอดภัยแด่ พลเอกหญิง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในการเสด็จฯ ทรงสอนนักเรียนนายร้อย...
   

 

ที่ตั้งหน่วย : กองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
99 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง
จังหวัดนครนายก 26001

   
   
© Copyright 2013, All Rights Reserved.
กองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
99 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี
อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001