ธงชัยเฉลิมพล เป็นธงประจำหน่วยทหารที่ได้รับพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว

     ธงชัยเฉลิมพล ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์สูงสุด ที่ทหารทุกคนจะต้องเคารพสักการะและ
พิทักษ์รักษาไว้ด้วยชีวิต การปฏิบัติที่เกี่ยวกับธงชัยเฉลิมพล ทุกขั้นตอน ต้องเป็นไป
ตามพิธีการระเบียบแบบแผนที่วางไว้อย่างเข้มงวดกวดขันและโอกาสที่จะเชิญออก
ประจำ จะต้องเป็นพิธีการที่สำคัญเกี่ยวกับเกีรยติยศ และเชิดหน้าชูตาเท่านั้น เช่น
พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและไปราชการสงครามเป็นต้น

     ธงชัยเฉลิมพล เริ่มมีในกองทัพบกแต่เดิมจำแนกได้เป็น ๒ ชนิด ชนิดแรกคือ
ธงชัยเฉลิมพลกองทัพบก อันได้แก่ ธงจุฑาอุปธิไตย และ ธงมหาไพยนต์ธวัช
และ ธงชัยเฉลิมพลชนิดที่ ๒ คือ ธงชัยเฉลิมพลประจำกองทหาร ซึ่งองค์พระมหากบัตริย์
จะโปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นพระราชทานเป็นคราวๆ ละหลายธงและให้คราวหนึ่ง ๆ
ธงจะมีลักษณะคล้ายคลึงกันจะผิดที่เป็นนามหน่วยเท่านั้น

     "ธงชัยเฉลิมพล" ได้เข้าพิธีสำคัญทางศาสนาในพระราชพิธีตรึงหมุด
ธงชัยเฉลิมพลโดยองค์พระมหากษัตริย์ทรงประกอบพิธีนี้ในพระอุโบสถ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ภายในพระบรมมหาราชวังท่ามกลางพระสงฆ์
ชั้นผู้ใหญ่ พระมหากษัตริย์ทรงตรึงผ้าธงแต่ละผืนติดกับด้ามธง
โดยทรงตอกค้อนเงินลงบนตระปูทองเหลืองหัวโต ๆ ธงหนึ่งประมาณ
๓๒ - ๓๕ อย่างแน่นและส่วนบนของด้ามธงจะมีลักษณะเป็นปุ่มโลหะ
กลึงกลมสีทองภายในกลวง ปุ่มกลมนั้นทำเป็นฝาลม ปิด - เปิดได้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงบรรจุเส้นพระเจ้า พร้อมด้วย
พระพุทธรูปที่ได้เข้าพิธีพุทธาภิเษกแล้ว ชื่อ พระยอดธง ลงในปุ่มกลม
แล้วทรงปิดฝาเกลียวผนึกแนว เสร็จแล้วทรงเจิมแป้งแจะจันทน์ที่ยอดธง
ทุกด้าม พระสงฆ์สวดชัยมงคลคาถาตั้งแต่เริมพิธีจนเสร็จพิธี

      ความหมายสำคัญของธงชัยเฉลิมพล ปรากฎสามประการคือ ธง
หมายถึง ชาติ บนยอดธงบรรจุพระพุทธรูป หมายถึง พระพุทธศาสนา
และเส้นพระเจ้าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หมายถึง พระมาหากษัตริย์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงกระทำพิธีพระราชทานธงชัยเฉลิมพล
ให้กับหน่วยต่าง ๆ

     หน่วยทหารทุกกรมกองทหารทุกคนระลึกอยู่เสมอว่าธงชัยเฉลิมพล
จะปลิวสะบัดเป็นมิ่งขวัญอย่างสง่างามตลอดไปตราบเท่าประเทศไทย
ของเหล่าดำรงเป็นหน้าที่ที่ทหารจะต้องระวังรักษาธงนั้นไว้ด้วยความเคารพ
และความรักเป็นอย่างยิ่ง
   
© Copyright 2013, All Rights Reserved.
กองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
99 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี
อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001