กำลังพลของ พัน.ร.รร.จปร.ทุกนาย ยอมรับหลักการและความเชื่อในปรัชญา
ที่ใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความราบรื่นในการทำงานส่วนรวมและ
นำไปสู่การบรรลุภารกิจและวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ โดยยึดมั่นในพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุลาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ที่พระราชทานแก่ นักเรียนนายร้อย เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๕๒
เป็นปรัชญาของ พัน.ร.รร.จปร. ดังนี้

…การทหารนั้นที่จะสำเร็จไปได้ก็โดยที่มีผู้บังคับบัญชาควบคุมให้พอแก่การ
ถึงแม้ว่าเราจะมีพลทหาร มากมายเท่าใดก็ดี แต่ไม่มีผู้ที่จะควบคุมทหารเหล่านั้นเข้าสนามรบ
ทหารเหล่านั้น ก็ไม่สามารถจะได้ไชยชำนะแก่ข้าศึกได้เลย ย่อมต้องอาไศรยนายทหารที่มีความรู้
แลมีสติปัญญา สามารถที่จะไป สู่ไชยชำนะได้แลควบคุมบังคับบัญชาในเวลาปรกติ

...ก็นายทหารนั้นจะได้มาจากไหนเล่า ก็ต้องได้ มาจากโรงเรียนนายร้อย คือ พวกเจ้านี้เอง
เพราะฉนั้นเจ้าทั้งหลายจงตั้งอุสาหะพยายามในการ เล่าเรียนวิชาของตนให้ดีเถิดเตรียมการ
ที่จะทำน่าที่ซึ่งสำคัญที่สุด ซึ่งถ้าพูดในทางทำการให้แก่เจ้าแผ่นดิน ก็เปนการ
ฉลองพระเดชพระคุณดีที่สุดยิ่งกว่าอย่างอื่น คือน่าที่ป้องกันความอิศระภาพของบ้านเกิด
เมืองนอนของเรา…

" พัน.ร.รร.จปร. มุ่งที่จะพัฒนาให้หน่วยมีความพร้อมด้านกำลังพลและยุทโธปกรณ์ทั้งมวล
เพื่อสนับสนุนภารกิจ ของ รร.จปร. ในการผลิตนายทหารสัญญาบัตรของ กองทัพบก
ให้มีคุณลักษณะ และขีดความสามารถตามที่ กองทัพบกต้องการ และเป็นที่ยอมรับของสังคม
ว่ามีความรู้ความสามารถ และความชำนาญการตามมาตรฐาน ผู้นำทหาร เพื่อปฏิบัติหน้าที่
รับใช้ประเทศชาติ และสร้างสรรค์ประโยชน์ให้สังคมสืบไป “

“ พัน.ร.รร.จปร. ซึ่งเป็นนขต.ของบก.รร.จปร.มีเจตจำนงที่แน่วแน่ว่า ในการให้การ
สนับสนุน รร.จปร. นั้น จะให้การสนับสนุนด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์
ด้วยกำลังพลและยุทโธปกรณ์ที่มีอยู่ อย่างเต็มประสิทธิภาพ และจะพัฒนาระบบ
สนับสนุนต่างๆ ให้ทันสมัยอยู่เสมอและต่อเนื่องตลอดไป ”

ภารกิจของ พัน.ร.รร.จปร. ได้รับมอบภารกิจตาม  อฉก. ๔๔๐๐ นั้น ดังนี้

๑. ถวายความปลอดภัย พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
     ในคราวเสด็จฯทรงสอน นนร.

 

 
 
 
         
  ๒. จัดกำลังพลปฏิบัติหน้าที่รักษาการณ์ รักษาความสงบเรียบร้อย จัดกองทหารเกียรติยศ ควบคุมการจราจร
     ตลอดจนรักษาความปลอดภัยสถานที่ และจัดพลลูกมือสนับสนุนแรงงานหน่วยต่างๆของ รร.จปร.
 
 
 
 
 

 

๓. ปกครองบังคับบัญชา ดำเนินการด้านธุรการ การเลี้ยงดู ตลอดจนการฝึกสอนอบรม
     ทหารใหม่ในส่วนที่รับผิดชอบ

 

 
 
 
 

 

๔. สนับสนุนภารกิจการฝึกและศึกษาของ นนร.

 

 
 
 
 

 

๕. รับผิดชอบในการช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตะภัย ตลอดจน โจรภัย

 

 
 
S3700029
S3700111
DSC00938
 
 

 

๖. กำลังพลลาดตระเวนเพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนกับ รร.จปร.

 

 
 
 
 

 

๗. สนับสนุนกำลังพลในโครงการต่าง ๆ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ

 

 
 
 
 

 

๘. แปรสภาพเป็นกำลังรบเมื่อสั่ง

 

 
 
 
         

         
© Copyright 2013, All Rights Reserved.
กองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
99 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี
อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001