© Copyright 2013, All Rights Reserved.
กองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
99 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี
อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001