กองทัพบก  มีนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยว   โดยใช้สถานที่  และกิจกรรมทางทหารให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
  ของประชาชน และผู้สนใจได้เข้ามาสัมผัสชีวิต และกิจกรรมทางทหารในสถานที่จริง  คือ  ในหน่วยทหาร   โดยเฉพาะ
  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ที่น่าสนใจมากมาย เช่น อาคารพิพิธภัณฑ์ จปร.100 ปี, 
  ศาลเจ้าพ่อขุนด่าน, น้ำตกวัดพระฉาย, สนามยิงปืนสั้น และอื่น ๆ  กองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
  ได้ตอบสนองนโยบายของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอม และกองทัพบก โดยริเริ่มโครงการส่งเสริมกิจการการท่องเที่ยว
  ภายในหน่วยทหาร มีโครงการกิจกรรมที่จัดขึ้น ดังนี้

โครงการจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว
  มีการให้บริการอยู่ที่ ศูนย์บริการท่องเที่ยว( หน้ากองรักษาการณ์ )
  สำหรับนักท่องเที่ยวขับขี่ชมธรรมชาติและพื้นที่ต่าง ๆ
  ใน รร.จปร.มีจักรยานให้บริการดังนี้
  1. จักรยานเสือภูเขา
  2. จักรยานเฟสสัน
  3. จักรยานเด็ก
 
หมายเหตุ อัตราค่าบริการ ชม.ละ 50 บาท (แล้วแต่ชนิดจักรยาน)

 

โครงการที่พักรับรอง
สำหรับผู้เยี่ยมชมทีต้องการพักค้างคืนเป็นการส่วนตัว และเป็นหมู่คณะ
1. บ้านพักรับรองขนาด 2 ห้องนอน  ให้บริการหลังละ เตียง พร้อมอุปกรณ์
    เครื่องนอนครบ จำนวน 20 หลัง อัตราค่าบริการ 300 บาท / วัน / หลัง
2. โรงนอนทหาร ขนาดจุ 150 ที่ พร้อมอุปกรณ์เครื่องนอน อัตราค่าบริการ
    คนละ 
60 บาท/วัน/คน
3. บ้านพักรับรอง 2 ห้องนอน พักได้ 4 คน มีเครื่องปรับอากาศ 1 ห้องนอน
    600 บาท /วัน/หลัง

 

ศาลเจ้าพ่อขุนด่าน


           ศาลเจ้าพ่อขุนด่าน ตั้งอยู่บนชะง่อนหินเขาชะโงก  ตำบลพรหมณี  อำเภอเมือง
 
   จังหวัดนครนายก  เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์   มีประชาชนเคารพนับถือมาก  ตามประวัติ  
    
ท่านเป็นนายด่านเมืองนครนายกสมัยกรุงศรีอยุธยา วีรกรรมของท่านคือการต่อต้าน  
    เขมรที่แปรพักตร์ 
   เมื่อปี พ.ศ.2130  ในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ขณะที่ 
    ไทยต่อสู้ทำสงครามกับพม่า เขมรได้รุกราน และกวาดต้อนผู้คนแถบปราจีนบุรี เพื่อ  
    นำกลับไปเป็นเชลย   ขุนด่านรวบรวมชาวเมืองนครนายกที่เขาชะโงก
  แล้วยกกำลัง 
    ขับไล่เขมรออกจากนครนายก   จนเขมรแตกพ่าย  และยังมีเรื่องราวความศักดิ์สิทธ์
    ของเจ้าพ่อขุนด่านอีกว่า    ในสมัยสงครามโลกครั้งที่  2  ญี่ปุ่นได้นำกำลังพลไปตั้ง
    อยู่ที่เขาชะโงกและได้รื้อทำลายศาล   เจ้าพ่อขุนด่าน
 ได้แสดงอภินิหารทำให้ทหาร
    ญี่ปุ่นล้มตายไปเป็นจำนวนมาก

 

 

 

โครงการกิจกรรมฝึกอบรมผู้นำ  ( ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด )
วัตถุประสงค์  เพื่อให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย
,  สร้างความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น, เสริมสร้าง / พัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้เป็นผู้มีความรู้จักสังเกตุ และจดจำเพื่อนำไปพิจารณาหาเหตุผล และสามารถพึ่งตัวเองได้,รู้จักการบำเพ็ญประโยชน์
ต่อสังคมรวมทั้งเป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

คุณสมบัติ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นนักเรียนระดับชั้น ป.5 ขึ้นไป นิสิต นักศึกษา กลุ่มบริษัท หรือคณะบุคคลที่มี
การจัดกิจกรรมร่วมกัน

กิจกรรมจักรยานแรลลี่ / กิจกรรมวอล์คแรลลี่
1. จำนวนไม่เกิน 100 คน ๆ เหมาราคา 10,000 บาท
    (มีแคมไฟจ่ายเพิ่ม
 4,000 บาท)
2. จำนวน 100 คน ๆ ละ 100 บาท
    (มีแคมไฟจ่ายเพิ่ม 
4,000 บาท)
3.อาหาร 1 มื้อ คนละ 40-60 บาท
หมายเหตุ กิจกรรมจักรยานแรลลี่
                ไม่รวมค่าเช่าจักรยานมีกิจกรรมฐาน 
8 - 10 ฐาน          
กิจกรรมการฝึกอบรมเยาวชนและบุคคลทั่วไป
1. การฝึกอบรมผู้นำ จำนวน คืน วัน
     1.1 มีที่พัก 150 ที่ อาหาร 4 มื้อ ครูฝึกและวิทยากรฐานกิจกรรมต่างๆ
หมายเหตุ ไม่รวมค่ากิจกรรมการท่องเที่ยวภายใน รร.จปร. ,กิจกรรมกระโดดหอ และการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ จปร.100 ปี
 
ตารางกิจกรรมฝึกอบรมผู้นำ
วันแรก กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์,กิจกรรมทดสอบกำลังใจ,กิจกรรมเทียนอุดมการณ์ / รอบกองไฟ
วันที่สอง กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์,กิจกรรมเดินป่าเชิงอนุรักษ์ พิชิตเขาชะโงก,กีฬาสัมพันธ์
2. กิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด จำนวน คืน วัน
    2.1 ที่พัก
    2.2 อาหาร 7 มื้อ 
    2.3 ครูฝึกและวิทยากร
    2.4 ฐานกิจกรรม
หมายเหตุ  ไม่รวมค่ากิจกรรมการท่องเที่ยวภายใน รร.จปร. กิจกรรมกระโดดหอ และการเข้าชม
                 อาคารพิพิธภัณฑ์ จปร.100 ปี
ตารางกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด   
วันแรก กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์,ฝึกระเบียบวินัย,ระเบียบแถว,กิจกรรมทดสอบกำลังใจกลางวัน /กลางคืน,กิจกรรมรับขวัญชาวค่าย
วันที่สอง กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์,ทบทวนวิชาลูกเสือ,กิจกรรมเดินทางไกล พิชิตเขาชะโงก,กิจกรรมรอบกองไฟ
วันที่สาม กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์,กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์,กีฬาสัมพันธ์,โรงเรียนใน
3. กิจกรรมอบรมเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอบรมต่อต้านยาเสพติดจำนวน คืน วัน
อัตราค่าบริการเช่นเดียวกับกิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือเนตรนารี,ยุวกาชาด
ตารางกิจกรรมอบรมเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ต่อต้านยาเสพติด

วันแรก

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์,ฝึกระเบียบวินัย ระเบียบแถว,กิจกรรมทดสอบกำลังใจ
กลางวัน / กลางคืน,การบรรยายและชมวิดิทัศน์เกี่ยวกับยาเสพติด,กิจกรรมต้อนรับชาวค่าย
วันที่สอง กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์,กิจกรรมเดินป่าเชิงอนุรักษ์ พิชิตเขาชะโงก,กิจกรรมวอล์คแรลลี่,กิจกรรมเทียนอุดมการณ์ / รอบกองไฟ
วันที่สาม กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์,กิจกรรมรักษ์ต้นไม้,กีฬาสัมพันธ์
ห้วงเวลาในการฝึกอบรม
    1. ห้วงที่ 1 ตั้งแต่ เดือน พ.ย.- ม.ค. และ พ.ค.- ม.ค. รับได้ไม่เกิน 400 คน
    2. ห้วงที่ 2 ตั้งแต่ เดือน ก.พ.- เม.ย. และ ส.ค.- ต.ค. รับได้ไม่เกิน 700 คน
 
ที่พัก
1. โรงนอนทหาร ขนาด 150 ที่ มีอุปกรณ์ ผ้าห่ม ที่นอน หมอน
    ตู้ เตียงนอน มุ้งลวดพัดลม
2. บ้านพักรับรอง ขนาด 4 เตียง พร้อมเครื่องนอน  จำนวน 18 หลัง
3.บ้านพักรับรอง ขนาด 4 เตียง มีเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 หลัง
 
   อาหาร
  - 40-60 บาท / คน / มื้อ เบรกกาแฟ โอวัลติน (ตามเมนูที่ต้องการ)
  ถ้าต้องการอาหารแบบบุฟเฟ่และโต๊ะจีนแจ้งเจ้าหน้าประสานได้
  - มีบริการโดยร้านค้าสวัสดิการของกำลังพล
  ถ้าต้องการรับประทานอาหารแบบทหารที่โรงเลี้ยงทหาร บริการในราคาปกติ
 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ต.พรหมณี อ.เมือง จว.นครนายก 26001 
โทร. 037-393010 - 4  ต่อ 62429 - 62455  
มือถือ 081-1969994 โทรสาร 037-393596