ประวัติหมู่บ้านบุอินทนิน

     เดิมหมู่บ้านบุอินทนินเป็นหมู่บ้านขนาดเล็กประชาชนอาศัยอยู่แต่ดั้งเดิม
กระจายในพื้นที่ไม่กี่หลังคาเรือน ปี 2525 มีทหารสื่อสารเข้ามาอยู่ในพื้นที่
จากนั้นศูนย์พัฒนาการเกษตรเบ็ดเสร็จกรมการสัตว์ทหารบกได้ย้ายมาประจำ
อีกหนึ่งหน่วย และเมื่อปี 2529 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้ย้ายมา
จากกรุงเทพฯ และให้หน่วยขึ้นตรงโรงเรียนนายร้อย 1 หน่วย คือกองพัน
ทหารราบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจำในหมู่บ้านปัจจุบัน
มีหน่วยทหารประจำในพื้นที่ 2 หน่วยคือ กองพันทหารราบโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า และ โรงเรียนทหารการสัตว์ทหารบกสภาพทางภูมิศาสตร์

     สภาพหมู่บ้านทิศเหนือเป็นที่ราบเชิงเขายังเป็นป่าทึบด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
เป็นเขาเล็ก ๆ ชื่อเขาแหลม และ เขาชะพลู ด้านทิศตะวันออก เป็นอ่างเก็บน้ำคลองโบสถ์
เป็นโครงการพระราชดำริห์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ด้านทิศใต้
มีเขาลูกใหญ่ชื่อเขาฝาละมีเคยเป็นที่ตั้งกองทัพของญี่ปุ่นมาก่อน พื้นที่ส่วนกลาง และด้าน
ทิศตะวันตกเป็นพื้นที่ราบสามารถทำที่พักอาศัย และทำการเกษตรได้

     จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 226 ครัวเรือน และประชากรทั้งหมด 1,470 คน เป็นชาย
1,249 คน และหญิง 221 คน อณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ทิศตะวันตก
ติดต่อกับบ้านเขาชะโงก หมู่ 1 ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก ทิศตะวันออกติดต่อกับ
ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก ทิศใต้ติดต่อกับ บ้านเขาน้อย หมู่ 2 ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก

     การคมนาคมสะดวกมีเส้นทางหลักเป็นถนนลาดยางและคอนกรีตติดต่อจาก
หมู่บ้านถึงอำเภอเมือง 15 กิโลเมตร สามารถใช้สันจรได้สะดวกตลอดปีแหล่งน้ำดื่ม
เป็นระบบประปา น้ำเพื่อการเกษตรมีอ่างเก็บน้ำคลองโบสถ์เป็นโครงการในพระราชดำริ
1 แห่ง ใช้อุปโภค บริโภค เพียงพอตลอดปี

การประกอบอาชีพและรายได้


      ทำนาเพื่อการทดลองของโรงเรียนทหารการสัตว์ประมาณ 10 ไร่ ทำสวน เป็นแปลง
ทดลองพันธ์สบูดำ ตามพระราชดำริองค์สมเด็จพระเทพรตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
จำนวน 50ไร่ และยูคาลิปตัล ประมาณ 10 ไร่ปลูกพืชผักสวนครัว 130 ครัวเรือน เลี้ยงโค
16 ครัวเรือน กระบือ 1 ครัวเรือน รับจ้าง 5 ครัวเรือน ค้าขาย 11 ครัวเรือน ข้าราชการ
และลูกจ้าง 184 ครัวเรือน ตัดเย็บเสื้อผ้า 9 ครัวเรือน รายได้ส่วนใหญ่รับจากเงินเดือน
รายได้ประชากรในหมู่บ้านเฉลี่ยโดยประมาณ 216,000/คน/ปี

ผลิตภัณฑ์หลักของหมู่บ้าน คือ น้ำยาเอนกประสงค์ ร้านค้าในหมู่บ้านมี ร้านขายอาหาร
ร้านค้าสวัสดิการทหารบก ร้านขายของชำด้านการศึกษาของประชากรในหมู่บ้าน
ระดับ ป.1-ป.6 320 คน ระดับ ม.1-ม.6 450 คน ระดับ อนุปริญญา 40 คน ระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไป 80 คน ด้านศาสนา สถาบันและองค์กรทางศาสนา ศาสนา
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 98% อื่นๆร้อยละ2% เช่นคริสต์ อิสลาม สถาบันและองค์กรทางศาสนาภายในหมู่บ้าน มี โรงเรียนอนุบาลคุณากร เป็นโรงเรียน
สอนก่อนปฐมวัน ระดับบริบาล-อนุบาล 3 มีจำนวนนักเรียน 260 คน ครู 14 คน โรงเรียน
วัดสุตธรรมาราม
เป็นโรงเรียนสอนระดับ อนุบาล-ป.6 และองค์กรทางศาสนา
มีวัดสุตธรรมาราม 1 แห่ง มีพระ 12 รูป เณร 3 รูป องค์กรต่างๆที่อยู่ในหมู่บ้าน
กรรมการประชาคมหมู่บ้าน

อบต.
อบต.

นาง พเยาว์   กุสลสุข

ผู้ใหญ่บ้าน ม.13

 

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.13
 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.13

 

     
 

 
 

ร.อ.สำเริง  คล้ายมงคล

 
     

 
 

ร.ท.สมพร  จิตรตรง

 

 

จ.ส.อ.สุวิทย์   มาสุข

 

จ.ส.อ.สิริชาติ  มูลสะท้าน

 

         
© Copyright 2013, All Rights Reserved.
กองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
99 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี
อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001