การฝึกนักเรียน อาชีวะศึกษา ๓ สถาบัน
ตามโครงการสร้างเสริม ความสามัคคี มีวินัยและจริยธรรม