... การเป็นทหารที่ดีที่สุด ... การอุทิศตนเพื่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และประชาชน  ... คือการแสดงออกถึงความจงรักภักดียึดมั่นในเกียรติ และศักดิ์ศรีของทหารรับผิดชอบต่อหน้าที่และความเสียสละ ...

 

 

๒๔ ก.ค.๕๙ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ
ทรงดำนา ณ แปลงสาธิตการเกษตร
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

 

๑ ธ.ค.๕๙ พลเอก หญิง สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ
ทอดพระเนตรการดำเนินงานสวนผลไม้
ภาคใต้ ตามพระราชดำริ โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า ในการนี้ พ.อ.กิตติพงษ์
ระมาศ ผบ.พัน.ร. รร.จปร. กราบบังคมทูล
ถวายรายงาน ผลการดำเนินงานฯ

   

 

๑๔ ก.ค.๖๐ พลเอก หญิง สมเด็จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ
ทรงดำนา ณ แปลงสาธิตการเกษตร
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ในการนี้ พ.อ.กิตติพงษ์ ระมาศ ผบ.พัน.ร.
รร.จปร. กราบบังคมทูล ถวายรายงาน
ผลการดำเนินงาน สวนผลไม้ภาคใต้
ตามพระราชดำริ

   

 

๑๖ พ.ย.๖๐ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ
ทรงประทับรถพระที่นั่งเกี่ยวข้าวณ แปลงสาธิต
การเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

   

๑๖ พ.ย.๖๐ พลเอก หญิง สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ
ทรงเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตร
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ในการนี้ พ.อ.กิตติพงษ์ ระมาศ ผบ.พัน.ร.
รร.จปร. กราบบังคมทูลถวายรายงาน
ผลการดำเนินงานโครงการสวนผลไม้
ภาคใต้ตามพระราชดำริ

   

 

๒ ต.ค.๖๐ ผบ.พัน.ร.รร.จปร. รับโล่รางวัล
ชนะเลิศการแข่งขันการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี
๒๕๖๐ ผลัดที่ ๑ กลุ่มที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๐
ณ บก.ทบ.

   

 

๓ พ.ย.๖๐ ผบ.พัน.ร.รร.จปร. ได้รับใบประกาศฯ
หน่วยที่มีผลการตรวจสอบและการประเมินผล
การพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัว
และประสิทธิภาพหน่วยทหารกองทัพบก
ประจำปี ๒๕๖๐ ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์
ดีมาก ณ บก.ทบ.

   

๗ พ.ย.๖๐ พ.อ.ถนัด พูนนายม ผบ.บก.
ควบคุม ป.๒ รอ.และคณะฯ ได้เดินทาง
มามอบผ้าห่มกันหนาว และเครื่องอุปโภค
ให้กับประชาชนในพื้นที่ หมู่ ๑๓ ต.ป่าขะ
อ.บ้านนา จ.นครนายก โดยมี ผบ.พัน.ร.
รร.จปร. นายอำเภอบ้านนา และผกก.สภ.
บ้านนา ให้การต้อนรับ

   

๒๒ พ.ย.๖๐ พ.อ.กิตติพงษ์ ระมาศ ผบ.พัน.ร.
รร.จปร. ร่วมโครงการหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ณ วัดโพธิ์แทน
โดย พัน.ร.รร.จปร. จัดวิทยากร, ดนตรี, ชุดบริการ
ตัดผมฟรี และมอบผ้าห่มกันหนาวจำนวน ๑๐๐ ผืน
ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ใน ต.โพธิ์แทน
อ.องครักษ์ จ.นครนายก

   

๒๑ ก.พ.๖๑ เสธ.รร.จปร. ได้เดินทาง
มาเป็นประธาน ในพิธีเปิดการฝึกยูนิตสคูล
ของหน่วย เรื่องการป้องกันไฟป่า โดยเชิญ
คณะวิทยากรจากสถานีดับไฟป่า นครนายก
มาอบรมให้ความรู้ แก่กำลังพลนายสิบ
บรรจุใหม่ และทหารกองประจำการของหน่วย
พัน.ร.รร.จปร.ณ สนามฝึก พัน.ร.รร.จปร.
โดยมี พ.อ.กิตติพงษ์ ระมาศ ผบ.พัน.ร.
รร.จปร.และคณะฯ ให้การต้อนรับ

   

 

๒๖ ก.พ.๖๑ ผบ.พัน.ร.รร.จปร.เป็นประธานใน
พิธีเปิดการตรวจสภาพความพร้อมรบการฝึก
และตรวจสอบเป็นหน่วยกองร้อยประจำปี ๒๕๖๑
ณ บริเวณสนามฝึกศาลาไทย พัน.ร.รร.จปร.

   

๑๐ เม.ย. ๖๑ พล.อ.โกญจนาท ศุกระเศรณี
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก พร้อมด้วย
พล.ต.ดร. จิรศักดิ์ สุขวัฒนา เป็นประธาน
ในพิธีเปิดอาคารจตุรมิตรและได้ร่วมพิธีทำบุญ
เลี้ยงพระเนื่องในโอกาสพิธีเปิดอาคาร
จตุรมิตร ณ พัน.ร.รร.จปร.โดยมี พล.ท.สุขุม
สุขศรี ที่ปรึกษา รร.จปร. ,พล.ต.ณรงค์
พฤกษารุ่งเรือง รอง ผบ.รร.จปร.(๒)
พร้อมคณะ ผบช. และผบ.พัน.ร.รร.จปร.
ให้การต้อนรับ

   

๒๑ พ.ค.๖๑ พลตรี ปัญญา ตุรงค์เรือง เสธ.
รร.จปร. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่
รุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๑ณ พัน.ร.รร.จปร. โดยมี
ผบ.พัน.ร.รร.จปร.และคณะนายทหาร เข้าร่วมพิธีฯ

   

๒๗ พ.ค.๖๑ พัน.ร.รร.จปร.จัดกิจกรรม
วันพร้อมญาติทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๑
โดยมี พ.อ.กิตติพงษ์ ระมาศ ผบ.พัน.ร.รร.จปร.
เป็นประธาน มีการแสดงของทหารใหม่
ได้แก่ กายบริหาร,การยิงปืนฉับพลัน
การแสดงมวยไทย ,การปฏิบัติทางยุทธวิธี
ระดับหมู่และการแสดงออก ถึงความรัก
ต่อบิดา มารดา พร้อมทั้งได้จัดอาหารพิเศษ
ให้กับทหารใหม่ มีญาติและผู้ปกครอง
เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๑,๐๐๐ คน
 
© Copyright 2013, All Rights Reserved. 
กองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
99 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี 
อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001
โทร. 037-393596