... การเป็นทหารที่ดีที่สุด ... การอุทิศตนเพื่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และประชาชน  ... คือการแสดงออกถึงความจงรักภักดียึดมั่นในเกียรติ และศักดิ์ศรีของทหารรับผิดชอบต่อหน้าที่และความเสียสละ ...

 

๒ เม.ย.๖๓ พัน.ร.รร.จปร. จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
ด้วยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19) ณ ตลาดสด รร.จปร.

๑๘ ม.ค.๖๓ พัน.ร.รร.จปร. จัดกำลังพลสวนสนาม ๑ กองพัน ร่วมพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารและตำรวจ
เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
และวันกองทัพไทย ณ ลานสนามบิน มทบ.๑๒

 

๘ ธ.ค.๖๒ พัน.ร.รร.จปร. จัดกิจกรรม
"เยี่ยมญาติ รักษ์โลก ลดพลาสติก"
โดยเชิญชวนญาติทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๒
ร่วมกิจกรรมการรณรงค์การเลิกใช้ถุงพลาสติก
และร่วมกันแยกขยะเป็นประเภทต่างๆ
โดยภายในกิจกรรมประกอบด้วย
การจัดนิทรรศการการงดใช้ถุงพลาสติก
และการแยกประเภทของขยะอย่างถูกวิธี
พร้อมทั้งทำการแจกถุงผ้าเพื่อเป็นการทดแทน
การใช้ถุงพลาสติก หลังจากจบกิจกรรม
แล้วทางหน่วยได้รวบรวมขยะรีไซเคิลนำไป
จำหน่ายเพื่อจัดซื้อถุงผ้าสำหรับการรณรงค์ในครั้งต่อไป

 

๑๔ พ.ย.๖๒ พลตรี วิชาติ เอี่ยมไพจิตร์ เสธ.
รร.จปร. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่
รุ่นปี ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๒ ณ พัน.ร.รร.จปร. โดยมี
รอง ผบ.พัน.ร.รร.จปร.และคณะนายทหาร เข้าร่วมพิธีฯ

๒๐ ธ.ค.๖๒ พัน.ร.รร.จปร.ได้เชิญคุณอร่าม ทัพหิรัญ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่านครนายก พร้อมด้วย จนท.วิทยากร ชุดครูฝึกมาอบรมให้ความรู้สาธิตการดับไฟป่าให้กำลังพลนายสิบ ที่บรรจุใหม่และพลทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๒ ณสนามฝึกศาลาไทย เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้และความสามารถ ปฏิบัติงานดับไฟป่าได้อย่างถูกวิธีและมีความปลอดภัย

 

 
   

๒ ต.ค.๖๐ ผบ.พัน.ร.รร.จปร. รับโล่รางวัล
ชนะเลิศการแข่งขันการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี
๒๕๖๐ ผลัดที่ ๑ กลุ่มที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๐
ณ บก.ทบ.

   

 

 

๓ พ.ย.๖๐ ผบ.พัน.ร.รร.จปร. ได้รับใบประกาศฯ
หน่วยที่มีผลการตรวจสอบและการประเมินผล
การพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัว
และประสิทธิภาพหน่วยทหารกองทัพบก
ประจำปี ๒๕๖๐ ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์
ดีมาก ณ บก.ทบ.

 

   

 

 

 

 

 

๑๐ เม.ย. ๖๑ พล.อ.โกญจนาท ศุกระเศรณี
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก พร้อมด้วย
พล.ต.ดร. จิรศักดิ์ สุขวัฒนา เป็นประธาน
ในพิธีเปิดอาคารจตุรมิตรและได้ร่วมพิธีทำบุญ
เลี้ยงพระเนื่องในโอกาสพิธีเปิดอาคาร
จตุรมิตร ณ พัน.ร.รร.จปร.โดยมี พล.ท.สุขุม
สุขศรี ที่ปรึกษา รร.จปร. ,พล.ต.ณรงค์
พฤกษารุ่งเรือง รอง ผบ.รร.จปร.(๒)
พร้อมคณะ ผบช. และผบ.พัน.ร.รร.จปร.
ให้การต้อนรับ

๑๖ พ.ย.๖๐ พล.อ.หญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีี เสด็จฯ
ทรงเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตร
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ในการนี้ พ.อ.กิตติพงษ์ ระมาศ ผบ.พัน.ร.
รร.จปร. กราบบังคมทูลถวายรายงาน
ผลการดำเนินงานโครงการสวนผลไม้
ภาคใต้ตามพระราชดำริ

 

 

 

   

 

๑๖ พ.ย.๖๐ พล.อ.หญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ
ทรงประทับรถพระที่นั่งเกี่ยวข้าวณ แปลงสาธิต
การเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

   

 

๑๔ ก.ค.๖๐ พล.อ.หญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ
ทรงดำนา ณ แปลงสาธิตการเกษตร
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ในการนี้ พ.อ.กิตติพงษ์ ระมาศ ผบ.พัน.ร.
รร.จปร. กราบบังคมทูล ถวายรายงาน
ผลการดำเนินงาน สวนผลไม้ภาคใต้
ตามพระราชดำริ

 

๑ ธ.ค.๕๙ พล.อ.หญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ
ทอดพระเนตรการดำเนินงานสวนผลไม้
ภาคใต้ ตามพระราชดำริ โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า ในการนี้ พ.อ.กิตติพงษ์
ระมาศ ผบ.พัน.ร. รร.จปร. กราบบังคมทูล
ถวายรายงาน ผลการดำเนินงานฯ

๒๔ ก.ค.๕๙ พล.อ.หญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ
ทรงดำนา ณ แปลงสาธิตการเกษตร
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

    
© Copyright 2013, All Rights Reserved. 
กองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
99 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี 
อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001
โทร. 037-393596