1.ทบ.101-003-1 บันทึกข้อความขนาดใหญ่.................................................................

2.ทบ.101-006 กระดาษตราครุฑ..................................................................................

3.ทบ.101-015 แบบรายงานของทายาทขอรับบำเหน็จตกทอด.....................................

4.ทบ.101-025 ใบนำส่งไปรษณียภัณฑ์และพัสดุฯ......................................................

5.ทบ.101-035 หนังสือสัญญาค้ำประกัน.....................................................................

6.ทบ.101-036 หนังสือรับรองการเป็นผู้อุปการะฯ......................................................

7.ทบ.101-037 เรื่องราวขอรับเงินค้างจ่าย...................................................................

8.ทบ.101-038 รับรองการเป็นทายาท ( 4 หน้า )..........................................................

9.ทบ.101-039 หนังสือสัญญารับรองการชดใช้เงินคืน................................................

10.ทบ.101-040 รายงานสอบสวนบำนาญพิเศษหรือบำเหน็จตกทอด ( 2 หน้า )........

11.ทบ.101-041 รายการคำนวณเวลาราชการขอรับเบี้ยหวัดลบำเหน็จบำนาญ (2 หน้า)

12.ทบ.101-042 แบบขอรับเงินบำเหน็จปกติ และหรือบำเหน็จพิเศษลูกจ้าง..............

13.ทบ.101-103-1 สำเนาบัตรประจำตัว.....................................................................

14.ทบ.101-104-1 สำเนาบัตรประจำตัว แบบ2 ..........................................................

15.ทบ.101-106 คำขอรับบัตรประจำตัว.....................................................................

16.ทบ.101-107 บัญชีรายชื่อผู้ถือบัตรประจำตัว........................................................

17.ทบ.101-109 แบบขอรับเบี้ยหวัดบำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษ ฯ (4 หน้า) .........

18.ทบ.101-110 แบบขอรับบำนาญพิเศษและหรือบำเหน็จตกทอดฯ (4 หน้า) ...........

19.ทบ.101-137 ทะเบียนหนังสือรับ...........................................................................

20.ทบ.101-138 ทะเบียนหนังสือส่ง...........................................................................

21.ทบ.101-139 บัญชีหนังสือส่งเก็บ..........................................................................

22.ทบ.101-140 ทะเบียนหนังสือเก็บ..........................................................................

23.ทบ.101-141 บัญชีส่งมอบหนังสือครบ 25 ปี.........................................................

24.ทบ.101-142 บัญชีหนังสือครบ 25 ปีที่ขอเก็บ........................................................

25.ทบ.101-143 บัญชีฝากหนังสือรับ..........................................................................

26.ทบ.101-144 บัตรยืมหนังสือ..................................................................................

27.ทบ.101-145 บัญชีหนังสือขอทำลาย......................................................................

28.ทบ.101-147 บัญชีขอพระราชทานเหรียญจักรมาลา..............................................

29.ทบ.101-154 บัญชีแสดงคุณสมบัติของข้าราชการซึ่งเสนอขอพระราชทานฯ.........

30.ทบ.101-155 บัญชีแสดงคุณสมบัติของลูกจ้างประจำส่วนราชการที่เสนอขอฯ.......

 

 

 

กรอกข้อมูลแบบพิมพ์

กรอกข้อมูลแบบพิมพ์

กรอกข้อมูลแบบพิมพ์

กรอกข้อมูลแบบพิมพ์

กรอกข้อมูลแบบพิมพ์

กรอกข้อมูลแบบพิมพ์

กรอกข้อมูลแบบพิมพ์

กรอกข้อมูลแบบพิมพ์

กรอกข้อมูลแบบพิมพ์

กรอกข้อมูลแบบพิมพ์

กรอกข้อมูลแบบพิมพ์

กรอกข้อมูลแบบพิมพ์

กรอกข้อมูลแบบพิมพ์

กรอกข้อมูลแบบพิมพ์

กรอกข้อมูลแบบพิมพ์

กรอกข้อมูลแบบพิมพ

กรอกข้อมูลแบบพิมพ์

กรอกข้อมูลแบบพิมพ์

กรอกข้อมูลแบบพิมพ์

กรอกข้อมูลแบบพิมพ์

กรอกข้อมูลแบบพิมพ์

กรอกข้อมูลแบบพิมพ์

กรอกข้อมูลแบบพิมพ์

กรอกข้อมูลแบบพิมพ์

กรอกข้อมูลแบบพิมพ์

กรอกข้อมูลแบบพิมพ์

กรอกข้อมูลแบบพิมพ์

กรอกข้อมูลแบบพิมพ์

กรอกข้อมูลแบบพิมพ์

กรอกข้อมูลแบบพิมพ์

 

 

พิมพ์เป็นแบบพิมพ์ ทบ.

พิมพ์เป็นแบบพิมพ์ ทบ.

พิมพ์เป็นแบบพิมพ์ ทบ.

พิมพ์เป็นแบบพิมพ์ ทบ.

พิมพ์เป็นแบบพิมพ์ ทบ.

พิมพ์เป็นแบบพิมพ์ ทบ.

พิมพ์เป็นแบบพิมพ์ ทบ.

พิมพ์เป็นแบบพิมพ์ ทบ.

พิมพ์เป็นแบบพิมพ์ ทบ.

พิมพ์เป็นแบบพิมพ์ ทบ.

พิมพ์เป็นแบบพิมพ์ ทบ.

พิมพ์เป็นแบบพิมพ์ ทบ.

พิมพ์เป็นแบบพิมพ์ ทบ.

พิมพ์เป็นแบบพิมพ์ ทบ.

พิมพ์เป็นแบบพิมพ์ ทบ.

พิมพ์เป็นแบบพิมพ์ ทบ.

พิมพ์เป็นแบบพิมพ์ ทบ.

พิมพ์เป็นแบบพิมพ์ ทบ.

พิมพ์เป็นแบบพิมพ์ ทบ.

พิมพ์เป็นแบบพิมพ์ ทบ.

พิมพ์เป็นแบบพิมพ์ ทบ.

พิมพ์เป็นแบบพิมพ์ ทบ.

พิมพ์เป็นแบบพิมพ์ ทบ.

พิมพ์เป็นแบบพิมพ์ ทบ.

พิมพ์เป็นแบบพิมพ์ ทบ.

พิมพ์เป็นแบบพิมพ์ ทบ.

พิมพ์เป็นแบบพิมพ์ ทบ.

พิมพ์เป็นแบบพิมพ์ ทบ.

พิมพ์เป็นแบบพิมพ์ ทบ.

พิมพ์เป็นแบบพิมพ์ ทบ.

 

 

อนุมัติใช้แบบพิมพ์สายงาน สบ. ด้วยคอมพิวเตอร์

กรณีต้องการ ทุกรายการ *.*

สามารถจะติดตั้งโปรแกรมนี้ได้ โดยคลิ๊กที่ปุ่ม เพื่อทำการติดตั้งโปรแกรม