ภารกิจ
 
 

  • ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่ผู้บังคับบัญชาและฝ่าย
    อำนวยการในงานสารบรรณ และงานธุรการทั่วไป
  • เก็บรักษาแบบธรรมเนียม ระเบียบ ข้อบังคับ ต่างๆ
    ของทางราชการ
  • ดำเนินงานธุรการและ กำลังพลในกองบัญชาการ รร.จปร.