ภารกิจ
 
 

 • วางแผนอำนวยการ ประสานงานและควบคุมการบริหาร
  ทรัพยากรเพื่อสนับสนุนแผนการปฏิบัติงานของหน่วย
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณ การควบคุมภายใน
  การจัดระบบงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์
 • ดำเนินการพัฒนา กำกับดูและระบบการเงิน การลงบัญชีของ
  หน่วยให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
  และนโยบายของผู้บังคับบัญชา รวมทั้งสถิติและวิเคราะห์
  สถานภาพทางการเงิน
 • ดำเนินการตรวจสอบ และวิเคราะห์การบริหารงานตาม
  แผนงานและโครงการของหน่วย