พ.อ.ชยานันท์ ทองจันทร์
 
ผอ.กปช..รร.จปร.
     
 
 
 
พ.อ.ตรียุทธ์ ศรีขวัญ
 
 
รอง ผอ.กปช..รร.จปร.
 
     
 
พ.ท.สุจริต อารมณ์สวะ
พ.ท.อรรถวิทย์ ภูคีทิพย์
หน.แผนกงบประมาณ
หน.แผนกควบคุมภายใน
หน.แผนกตรวจสอบ
และวิเคราะห์