ประชาสัมพันธ์ภารกิจ กกร.รร.จปร.
กองทัพบก โดย รร.จปร.ให้การช่วยเหลือผู้ประสพอุทกภัย