ภารกิจ
 
 

  • เสนอนโยบาย วางแผน ประสานงาน กำกับการและ
    อำนวยการเกี่ยวกับกิจการพลเรือน ของ รร.จปร.
    และปฏิบัติการจิตวิทยาทั้งปวง ที่จำเป็นต่อการสนับสนุน
    การปฏิบัติการทางทหาร