พ.อ.ตรีบดินท์ จิตรีศรีอร่าม
 
ผอ.กกร.รร.จปร.
     
 
 
 
พ.อ.วันปิยะ ไชยเนตร
 
 
รอง ผอ.กกร.รร.จปร.
 
     
พ.ท.สราวุฒธิ์ ทองทิพย์
หน.แผนกแผนและ
กิจการพลเรือน
หน.แผนกปฏิบัติการจิตวิทยา
และประชาสัมพันธ์