พ.อ.ตรีบดินท์ จิตรีศรีอร่าม
 
ผอ.กกร.รร.จปร.
     
 
 
 
พ.อ.วทัญญู ว่องวุฒิพงศ์
 
 
รอง ผอ.กกร.รร.จปร.
 
     
พ.ต.สุริยา รอดสิน
-
หน.แผนกแผนและ
กิจการพลเรือน
หน.แผนกปฏิบัติการจิตวิทยา
และประชาสัมพันธ์