ยศ,ชื่อ,สกุล พลตรี ณรงค์ พฤกษารุ่งเรือง
วัน,เดือน,ปีเกิด ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๐๕
ที่อยู่ปัจจุบัน รร.จปร. ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก ๒๖๐๐๑
     

 

การศึกษาก่อนรับราชการ

โรงเรียนปัญญาวรคุณ พ.ศ.๒๕๒๐
ปริญญาตรี (รัฐศาสตร์บัณฑิต) ม.รามคำแหง  
ปริญญาโท ศศม.(ทางทหาร)  
โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๑
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ ๓๒


การศึกษาเมื่อเข้ารับราชการแล้ว

หลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่า ร. รุ่นที่ ๗๖
หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่า ร. รุ่นที่ ๕๔
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก รุ่นที่ ๗๒
หลักสูตรวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๕๒
หลักสูตรส่งทางอากาศ พ.ศ.๒๕๒๖ รุ่นที่ ๑๔๕
หลักสูตรการรบแบบจู่โจม พ.ศ.๒๕๒๗ รุ่นที่ ๗๓


ตำแหน่ง

ผบ.พัน.กรม นนร.รอ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๔๐
ผบ.ร.๒ พัน.๓ รอ. พ.ศ.๒๕๔๒
เสธ.จทบ.ส.ก. พ.ศ.๒๕๔๖
รอง ผบ.จทบ.ร.บ. พ.ศ.๒๕๔๘
จร.ทภ.๑ พ.ศ.๒๕๔๘
ผบ.จทบ.ก.จ. พ.ศ.๒๕๕๑
ผบ.ร.๑๑๑ พ.ศ.๒๕๕๒
เสธ.พล.ร.๑๑ พ.ศ.๒๕๕๔
รอง ผบ.พล.ร.๑๑ พ.ศ.๒๕๕๕
ผบ.พล.ร.๑๑ พ.ศ.๒๕๕๘
รอง ผบ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๖๐