ยศ,ชื่อ,สกุล พันเอก อำนวย แย้มผกา
วัน,เดือน,ปีเกิด ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๐๗
ที่อยู่ปัจจุบัน

๙๙ รร.จปร. ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก


 
การศึกษาก่อนรับราชการ
 
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม พ.ศ.๒๕๒๕
โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๔
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ ๓๕
หลักสูตรส่งทางอากาศ รุ่นที่ ๑๖๘ พ.ศ.๒๕๒๙
หลักสูตรจู่โจม รุ่นที่ ๘๗ พ.ศ.๒๕๓๐

         
การศึกษาเมื่อเข้ารับราชการแล้ว

หลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่า ร. รุ่นที่ ๘๔
หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่า ร. รุ่นที่ ๖๑
หลักสูตรหลักประจำ รร.สธ.ทบ.สบส. ชุดที่ ๗๒

ตำแหน่ง

ผบ.ร้อย.ร.ร๑๒พัน.๓รอ. พ.ศ. ๒๕๓๘
ผบ.พัน.กรม นนร.รอ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๔๕
เสธ.กรม นนร.รอ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๑
ผอ.กอง กรม นนร.รอ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๕
ผบ.กรม นนร.รอ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๗
รอง ผอ.สวท.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๖๐
รอง เสธ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๖๑

ราชการพิเศษ
 
ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นราชองครักษ์เวร