ภารกิจ
 
  1. ฝึกศึกษาแก่นักเรียนนายร้อยในวิชาพลศึกษาทางทฤษฎี
   และปฏิบัติตามหลักสูตรการศึกษา ของโรงเรียนนายร้อย
   พระจุลจอมเกล้า
  2. เสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย และจิตใจ ให้แข็งแกร่ง
   เป็นนักต่อสู้ ที่มีระเบียบวินัย พลานามัย สมบูรณ์
   มีจิตใจเป็นนักกีฬา มีคุณสมบัติ และบุคลิกลักษณะ
   ในการเป็นผู้นำทางการกีฬา แก่นักเรียนนายร้อย
   และกำลังพล ให้มีความรู้สึกซาบซึ้งในคุณค่า
   ของกิจกรรมทางการศึกษา ถึงขั้นสามารถดำเนินการ
   ฝึกพลศึกษา จัดการแข่งขันกีฬา และเป็นกรรมการ
   ตัดสินกีฬาได้
  3. ดำเนินการด้านการพลศึกษา และวิทยาศาสตร์การกีฬา
   รวมทั้ง การจัดการแข่งขัน กีฬา ภายในและภายนอก
   ตามที่ได้รับมอบหมาย
  4. บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่