ภารกิจ
 • วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และดำเนินการเกี่ยวกับ
  เทคโนโลยีสารสนเทศของ รร.จปร.
 • ดูแลรับผิดชอบงานด้านระบบเครือข่ายของ รร.จปร.
 • ดูแลรับผิดชอบการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย
 • บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่
การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่
แผนกแผน มีหน้าที่
 • วางแผน อำนวยการ ประสานงาน เกี่ยวกับกำลังพล และงาน
  ด้านสิทธิกำลังพลต่าง ๆ ของหน่วย
 • ควบคุมงบประมาณและจัดทำหลักฐานเบิกจ่ายงบประมาณต่าง ๆ ของหน่วย
 • ดำเนินงานด้านส่งกำลัง และขึ้นบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ดำเนินงานด้านธุรการ และการรับ - ส่ง โต้ตอบหนังสือราชการ
 • วางแผนซักซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย และดูแลเขตสุขาภิบาล
 • บันทึกและรายงานสถิติผลงาน
 • งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
แผนกปฏิบัติการ มีหน้าที่
 • จัดทำแผนงานในแผนก
 • วางแผน ประสานงาน ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  และคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
 • กำกับดูแลตรวจสอบเช็คสภาพ ตลอดจนซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ
 • กำกับดูแลตรวจสอบระบบเครือข่าย รร.จปร. ให้พร้อมใช้งาน
 • กำกับดูแลการจัดสรร IP ADDRESS และกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งาน
  ระบบเครือข่ายไร้สาย (WIFI)
 • กำกับดูแล และติดตั้งโปรเจคเตอร์
 • กำกับดูแลตรวจสอบแนวสายเคเบิลใยแก้วนำแสงระบบเครือข่าย
 • บันทึกและรายงานสถิติผลงาน
 • งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
แผนกวิเคราะห์และพัฒนาระบบ มีหน้าที่
 • จัดทำแผนงานในแผนก
 • กำกับดูแลการรักษาความปลอดภัยระบบงานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 • กำกับดูแลการตรวจสอบระบบเครื่องแม่ข่ายและสำรองข้อมูลเครื่องแม่ข่าย
 • พัฒนาเว็บไซต์ รร.จปร, นขต.รร.จปร และหน่วยงานพิเศษ
 • ปรับปรุงข้อมูลของหน่วยงานเว็บไซต์ รร.จปร.
 • กำกับดูแลระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( CRMA Mail ) รร.จปร.
 • กำกับดูแลระบบเครือข่าย และอุปกรณ์ระบบเครือข่าย
  ภายในห้อง DATA CENTER รร.จปร.
 • จัดทำโปรแกรมสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ของ รร.จปร.
 • บันทึกและรายงานสถิติผลงาน
 • งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย