หน้าหลัก รร.จปร.
 
 
 
 
ชื่อหน่วยงาน : กองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ชื่อย่อ : บก.รร.จปร.
ภารกิจ : ปกครอง บังคับบัญชา วางแผน อำนวยการ ควบคุม และบริหารกิจการของ รร.จปร.

ให้บรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
 
 
 
หน่วยขึ้นตรง บก.รร.จปร.
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อย่อ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
   กองกำลังพล
กกพ.รร.จปร.
62101
กยข.รร.จปร.
62128
กกบ.รร.จปร.
62103
กกร.รร.จปร.
62388
กปช.รร.จปร.
62140
กสป.รร.จปร.
62137
กทท.รร.จปร.
62028
   กองคุณภาพการศึกษา
กกศ.รร.จปร.
62739
   กองการพลศึกษา
กพศ.รร.จปร.
62195
ผกง.รร.จปร.
62104
ผหพ.รร.จปร.
62391
ผธก.รร.จปร.
62141
 

ติดต่อหน่วยงาน

โทรศัพท์ : (0)-3739-3010
ภายใน : 62101

HOME