โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทูลกระหม่อมอาจารย์ การศึกษา นักเรียนนายร้อย
     

 

 

 

 
 
 
ชื่อหน่วยงาน : กองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ชื่อย่อ : บก.รร.จปร.
ภารกิจ : ปกครอง บังคับบัญชา วางแผน อำนวยการ ควบคุม และบริหารกิจการของ รร.จปร.

ให้บรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
 
 
 
หน่วยขึ้นตรง บก.รร.จปร.
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อย่อ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ผธก.รร.จปร.
62141
กกพ.รร.จปร.
62101
กยข.รร.จปร.
62128
กกบ.รร.จปร.
62103
กกร.รร.จปร.
62731
กทท.รร.จปร.
62028
กสป.รร.จปร.
62137
ผคง.รร.จปร.
62140
ผกง.รร.จปร.
62104
ผหพ.รร.จปร.
62391
 

ติดต่อหน่วยงาน

โทรศัพท์ : (0)-3739-3020
ภายใน : 62101

 
HOME