โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทูลกระหม่อมอาจารย์ การศึกษา นักเรียนนายร้อย
     

 

 

 

 
 
 
ขอเชิญชวนมาร่วมกันแสดงออก
ถึงความรัก ความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ 
ที่มีต่อในหลวง ผ่านช่องทางของ KingSiam
 
 
“ วันนี้คุณแสดงความจงรักภักดีแล้วหรือยัง ”