ภารกิจ
 
 

 • วางแผน  อำนวยการประสานงานและกำกับดูแลเกี่ยวกับ
  กิจการส่งกำลังบำรุง ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
  และมีประสิทธิภาพ
 • เป็นที่ปรึกษาและเสนอแนะผู้บังคับบัญชาในการพัฒนา
  ระบบส่งกำลังบำรุงของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
  ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • กำกับดูแลการปฏิบัติงานของแผนกต่างๆ ในกอง
  ส่งกำลังบำรุง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
  การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
  ระเบียบและคำสั่งของกองทัพบก รวมถึง
  ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนโยบายของ
  ผู้บังคับบัญชา