ภารกิจ
 
 

  • วางแผน  อำนวยการประสานงานและกำกับดูแลเกี่ยวกับ
    กิจการส่งกำลังบำรุง ตลอดจนเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบ
    การส่งกำลังบำรุง ของ รร.จปร.