ภารกิจ
 
 

  • วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำกับดูแลการฝึก
    และศึกษา ของ นนร. และข้าราชการ
  • วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการ
    ด้านการข่าว การรักษาความปลอดภัย และการแจกจ่ายแผนที่