ภารกิจ
 
 

 • วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแลและดำเนินการ
  เกี่ยวกับกิจการกำลังพล ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและ
  นโยบายของผู้บังคับบัญชา
 • เสนอแนะ เป็นที่ปรึกษาผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับกิจการกำลังพล
 • ปกครอง บังคับบัญชากำลังพลในกองกำลังพล กำกับดูแล
  การปฏิบัติงานของแผนกต่าง ๆ ในกองกำลังพล ให้เป็นตาม
  ระเบียบข้อบังคับของกองทัพบกและนโยบายของผู้บังคับบัญชา
 • อำนวยการ ประสานงาน เกี่ยวกับงานกำลังพล การบรรจุ, เลื่อน,
  ลด,ปลด, ย้าย, โอน และเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนาย
  ทหารสัญญาบัตร การพิจารณาบำเหน็จตามความชอบ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการให้กำลังพลภายในหน่วยไปช่วยราชการ
  นอกหน่วย หรือไปปฏิบัติราชการพิเศษ
 • ควบคุม กำกับดูแลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ คำสั่ง
  วินัยและแบบธรรมเนียมทหารของกำลังพลใน รร.จปร.
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการลงทัณฑ์ การบำรุงขวัญและการบริการ
  กำลังพล การสวัสดิการ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอขอรับ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ
  บำเหน็จตกทอดของข้าราชการและลูกจ้าง
 • เสนอแนะผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการปกครอง  การบริการ
  การลงทัณฑ์ ตลอดจนการกวดขันระเบียบวินัยของกำลังพล
 • งานพิธีการ  การเข้าเฝ้ารับเสด็จ  ทุนการศึกษางานรับ
  ตรวจคุณภาพชีวิต  ควบคุมบ้านพักอาศัย รร.จปร. งานรับตรวจ
  สายงานเจร
 • พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการกำหนด
  นโยบายและการจัดหากำลังพล ประสานแผนและนโยบาย
  กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องกำลังพลกองหนุนและเตรียม
  แผนเพื่อดำเนินการตามคำสั่งและนโยบายของหน่วย