พ.อ.ปริญญา รุ่งเรือง
 
ผอ.กกพ.รร.จปร.
     
 
 
 
พ.อ.ชาติกล้า ชัยพัฒน์
 
 
รอง ผอ.กกพ.รร.จปร.
 
     
-
พ.ท.กมลฤต ม่วงมณี
พ.ท.เตชะสิทธิ์ ยินดี
หน.แผนกจัดการ
หน.แผนกปกครอง
หน.แผนกเตรียมพล