ข่าวประชาสัมพันธ์
   
  - ประกาศชมเชยข้าราชการผู้อุทิศตนในการช่วยสอดส่องดูแล
และแจ้งข้อมูลผู้กระทำผิดกฎหมายในพื้นที่ รร.จปร.
  - พระนามาภิไธย พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก รร.จปร.
   
  เรื่องชี้แจงและเน้นย้ำการปฏิบัติของกำลังพล
   
  - ลาออกก่อนเกษียณอายุราชการในปีนี้ ต้องการรับเงินบำเหน็จ
บำนาญ เร็ว ๆ.......ทำอย่างอย่างไรดี
  - การปฏิบัติเกี่ยวกับการคาดกระบี่ในโอกาสต่างๆ
  - แจ้งเตือนการเลือกตั้ง ส.ส.
  - ผู้ยื่นเรื่องขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า
  - การปฏิบัติของกำลังพลในห้วงวันหยุดราชการและวันหยุดชดเชย
   
  แบบธรรมเนียมทหาร
 
  - เครื่องแบบทหารบกและการแต่งเครื่องแบบทหารบก
  - พระราชบัญญัติ ว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ.๒๔๗๖
  - ประมวลวินัยทหาร ๕ ภาค พ.ศ.๒๕๕๐
   
   
  กองทุนข้าราชการ
  - กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
  - กองการออมทรัพย์กรมสวัสดิการทหารบก (อทบ.)