ภารกิจ
 
 

 • ให้คำปรึกษาและ้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยที่เกี่ยวข้องในด้าน
  ข้อมูลสถิติ
 • ดำเนินงานด้านธุรการที่เกี่ยวข้้องกับสัสดีจังหวัดและี่เขตที่ตั้ง
  ของ รร.จปร.
 • ดำเนินงานด้านธุระการเี่กี่่ียวกับการเข้าเป็นนักเรียนนายร้อย
  และออกจาากความเป็นนักเรียนนายร้อยตามคำสั่งงานด้าน
  ผลการศึกษา โดยประสานกับสายวิทยาการ
 • อำนวยความสะดวกในการออกหลักฐานด้านการศึกษาอื่นๆ
 • รวบรวมสถิติ ข้อมูลปลีกย่อยจากแหล่งต่างๆ
 • ปฏิบัติงานตามระเบียบ แบบธรรมเนียมที่ ทบ.และ รร.จปร.
  กำหนด
 • เก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติ วิเคราะห์ วิจัยปัจจัยต่างๆ
  ที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน การสอน การศึกษาของ
  นักเรียนนายร้อย