ภารกิจ         การจัดหน่วย         ผู้บังคับบัญชา         งานภายใน         Home          


  • ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่หน่วยที่เกี่ยวข้องในด้านข้อมูลสถิติ
  • ดำเนินงานทางธุรการเกี่ยวกับการเข้าและออกจากความเป็นนักเรียนนายร้อย ประวัติรับราชการของนักเรียนนายร้อยที่สำเร็จการศึกษาประจำปี ตลอดจนงานด้านผลการศึกษาของนักเรียนนายร้อย
  • ออกหลักฐานการศึกษาของนักเรียนนายร้อยและศิษย์เก่า
  • ดำเนินงานเกี่ยวกับประวัติรับราชการของข้าราชการ กำลังพลที่บรรจุใหม่ และนำขึ้นทะเบียน กองประจำการ
  • ดำเนินงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับสัสดีจังหวัดที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าตั้งอยู่
  • ปฏิบัติงานตามระเบียบที่กองทัพบกและโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ากำหนด
  • บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่