ผลิตภัณท์

 

ข้าวขาวตาแห้ง
ข้าวขาวตาแห้ง
 
ข้าวหอมปทุม
ข้าวกล้องหอมมะลิ
 
ข้าวหอมมะลิสุรินทร์
ข้าวหอมมะลินครนายก