หน้าหลัก  สรุปโครงการ  งบประมาณ  การบริหารโครงการ  ระยะเวลาโครงการ  การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  การนำไปใช้งาน  การติดตามผลการดำเนินงาน

 

ประโยชน์ที่มีต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 
การใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน ขนาด ๑,๕๐๐ กิโลวัตต์
สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าทดแทนการซื้อจากระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ได้อย่างน้อย ๑,๘๐๐,๐๐๐หน่วย/ปี และช่วยส่งเสริมการสร้างโรงไฟฟ้าปลอดมลพิษ
เพื่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน
 

 

 

จำนวนผู้เชี่ยมชมเว็บไซต์


กองส่งกำลังบำรุง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
99 ถนนสุวรรณ ตำบลพรหมณี
อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001
โทร. 037 - 393010 - 4 ต่อ 62126