ข้อมูลเกี่ยวกับสมาคม
 หน้าหลัก
 วัตถุประสงค์
 คณะกรรมการสมาคมฯ
 ร้่านค้าสมาคมฯ
 ภาพกิจกรรมสมาคมฯ
 ติดต่อสมาคมฯ
 เครื่องแบบแม่บ้านทหารบก
    - เครื่องแบบแม่บ้าน ทบ.แบบ 1,2 
    - เครื่องแบบแม่บ้าน ทบ.แบบ 3,4 
    - เครื่องแบบแม่บ้าน ทบ.แบบ 5,6
 
Link สมาคมแม่บ้านทหารบก
สมาคมแม่บ้าน ทบ.
สมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.1
สมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.2
สมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.3
สมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.4
 

 

สมาคมแม่บ้านทหารบกสาขาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

      เป็นสมาคมของภริยาข้าราชการทุกนายในโรงเรียนนายร้อย พระจุลจอมเกล้า ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนนโยบายของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และกองทัพบก โดยจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมของกองทัพบกและประเทศชาติ เทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งสนับสนุนการส่งเสริม การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยยึดถือหลักการทำงานที่สำคัญคือ

"ทำงานด้วยความ เต็มใจ สมัครใจ และมีความรัก ความสามัคคี"

 


ประวัติสมาคมแม่บ้าน ทบ.
นโยบาย สมาคมแม่บ้าน ทบ.
ข้อบังคับ สมาคมแม่บ้าน ทบ.
คณะกรรมการ สมาคมแม่บ้าน ทบ.
ที่ปรึกษาสมาคมแม่บ้าน ทบ.
ทำเนียบอดีตนายกสมาคม
    แม่บ้าน ทบ.
 
สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
99 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง
จังหวัดนครนายก 26001
โทร. 037 - 393010 - 5 ต่อ 62516