ที่อยู่ : โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ถนนสุวรรณศร
ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001

 
เบอร์โทรศัพท์ : 0-3739-3010-4 หรือ 0-2241-2691-4
 
กองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ชื่อหน่วยงาน
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
   กองกำลังพล
62101
   กองยุทธการและการข่าว
62128
   กองส่งกำลังบำรุง
62103
   กองกิจการพลเรือน
62731
   กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
62753
   กองสถิติและทะเบียนประวัติ
62137
   กองปลัดบัญชี
62140
   แผนกการเงิน
62104
   แผนกธุรการ
62141
   แผนกหอสมุดและพิพิธภัณฑ์
62391
 
 
หน่วยขึ้นตรงโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ชื่อหน่วยงาน
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
   ส่วนการศึกษา
62265
   ส่วนวิชาทหาร
62318
   กรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์
62205
   ส่วนบริการ
62413
   โรงพยาบาล รร.จปร.
62545
   พัน.ร.รร.จปร.
62428
   สำนักงานการท่องเที่ยว รร.จปร.
62960
   เรือนรับรอง (สโมสรนายทหาร)
62254
   สหกรณ์ออมทรัพย์ รร.จปร.
62465
   ร้านค้าสวัดิการ รร.จปร.
62466
   สนามกอล์ฟ รร.จปร.
62681
   สถาณีวิทยุ รร.จปร.
62607
 
 

สมุดโทรศัพท์ รร.จปร. (เฉพาะเครือข่ายภายใน)


HOME