หน้าหลัก  สรุปโครงการ  งบประมาณ  การบริหารโครงการ  ระยะเวลาโครงการ  การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  การนำไปใช้งาน  การติดตามผลการดำเนินงาน

 

         ชุดโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในหน่วยงานด้านความมั่นคง (โครงการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับใช้งานใน รร.จปร.)
โดย รร.จปร. (กองทัพบก)
ตอบหนังสือยืนยันการขอรับทุน สนับสนุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน แผนพลังงานทดแทน กลุ่มงานโครงการสาธิตหรือริเริ่ม ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ที่ กผ. ๔๒/๒๕๕๗ รมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

วันที่เสนอโครงการ ๒ ก.ย.๒๕๕๗
ประเภทของโครงการ แผนพลังงานทดแทน กลุ่มงานโครงการสาธิตหรือริเริ่ม
หน่วยงาน กองทัพบก โดย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

 

 

 

จำนวนผู้เชี่ยมชมเว็บไซต์


กองส่งกำลังบำรุง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
99 ถนนสุวรรณ ตำบลพรหมณี
อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001
โทร. 037 - 393010 - 4 ต่อ 62126