ประวัติความเป็นมา  วัตถุประสงค์  พระราชกระแสรับสั่ง  การดำเนินการ  การปฏิบัติงาน  เสด็จพระราชดำเนินฯ      ด้วยความสนพระราชหฤทัยและทรงเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านพืช ที่ผ่านมา
ทรงดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มีสำนักงานอยู่ในบริเวณพระตำหนัก
สวนจิตรลดารโหฐาน จัดสร้างเป็น “ธนาคารพืชพรรณ” ตั้งแต่ปี ๒๕๓๖

      นอกจากนั้นยังมีพระราชดำริให้จัดทำโครงการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน
กระจายไปในโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกรักต้นไม้
และเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

      การเสด็จพระราชดำเนินมาทรงสอนและทรงงานเป็นประจำ สัปดาห์ละ ๒ วัน
ตลอดระยะเวลาที่ทรงรับราชการ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในพระราชฐานะ
“ทูลกระหม่อมอาจารย์” “ผู้อำนวยการกองวิชาประวัติศาสตร์” และ “ผู้บัญชาการพิเศษ
โรงเรียนนายร้อย”
เป็นเวลากว่า ๓๐ ปี ทรงผูกพันกับพื้นที่ และทรงเห็นศักยภาพ
ของโรงเรียนนายร้อยฯ ที่จะเป็นที่ศึกษาเรียนรู้พันธุ์ไม้ เป็นธนาคารพืชพรรณที่มีชีวิต
และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นำพันธุ์ไม้
นานาชนิดที่ทรงเสาะหาและสะสมปลูกไว้ที่พระตำหนักบ้านสวนปทุม มาปลูกไว้
ในพื้นที่บริเวณข้างสนามกีฬากลางโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประมาณ ๗๒ ไร่
โดยเริ่มจากการนำกล้าไม้ขนาดเล็ก ความสูงประมาณ ๐.๗๐ - ๑.๒๐ เมตร มาปลูก
ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ เป็นประเภทไม้เบิกนำ ไม้ประธานหรือไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ที่มีความสูง
๓๐ –๖๐ เมตร ไม้ยืนต้นขนาดกลางที่มีขนาดความสูงไม่เกิน ๓๐ เมตร     ปัจจุบันสวนแห่งนี้มีต้นไม้นานาพรรณที่รวบรวมมาจาก
ป่าทั่วประเทศ และไม้จากต่างประเทศหลากหลายชนิด
มากกว่า ๔,๐๐๐ สายพันธุ์ โดยจัดพื้นที่ปลูกแบ่งตาม
วงศ์ต่างๆ กว่า ๘๐ วงศ์ รอการเจริญเติบโตเป็นไม้ใหญ่
ที่แข็งแรงให้ร่มเงาและดอกผล โดยวาดหวังว่าในอนาคต
สถานที่แห่งนี้จะไม่เป็นเพียงแหล่งเรียนรู้, แหล่งท่องเที่ยว
เท่านั้น แต่จะเป็นธนาคารพืชพรรณมีชีวิต (BIO BANK)
ที่สำคัญของประเทศและของภูมิภาครวบรวมพันธุกรรมพืช
จากทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งพืชเฉพาะถิ่นและพืช
หายากใกล้สูญพันธุ์ มีคุณค่าและความหลากหลาย
ทางพันธุกรรม จัดทำเป็นฐานข้อมูลสำหรับ
การค้นคว้าอ้างอิงต่อไป

    

      โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้ขอพระราชทาน
พระราชานุญาต จัดทำเป็นสวนพฤกษศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
และเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานนามสวนแห่งนี้ว่า “สวนพฤกษพรรณเทพรัตน์”
ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร 

   
จำนวนผู้เชี่ยมชมเว็บไซต์

กองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
99 ถนนสุวรรณ ตำบลพรหมณี
อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001
โทร. 037 - 393596