กองเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ยินดีต้อนรับ 4/15/2024 1:03:29 PM
 
 
บริการระบบงานภายใน
 
 
 
::: คู่มือการใช้งานระบบประชุมทางไกล  ผ่านจอภาพ (Video Conference)
 
 
 

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
๙๙ ถ.สุวรรณศร ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก ๒๖๐๐๑
โทร.๐๓๗-๓๙๓๐๑๐ ต่อ ๖๒๗๕๓, ๖๒๐๒๘