ส่วนบริการ :::: ดูแลปัจจัยพื้นฐาน...เพื่อให้บริการที่ฉับไว...ทั่วถึง...และต่อเนื่อง
 

ตู้กลาง รร.จปร. โทร. 037-393010-4 แล้วกด เบอร์ภายในที่ท่านต่้องการ

หน่วยที่ต้องการติดต่อ

เบอร์โทร.ภายใน

กองบังคับการ

62413
แผนกธุรการ ส่วนบริการ 26964
สำนักงาน ผู้อำนวยการ ส่วนบริการ 62927
ผุ้อำนวยการ ส่วนบริการ 62400
รองผู้อำนวยการ ส่วนบริากร 62416
สิบเวร ส่วนบริการ 62383

กองพลาธิการ

62479
-แผนกยกกระบัตร 62408
-แผนกเกียกกาย 62339
-หมวดซักรีด 62414
-หมวดคลัง สป.2,4 62677
-หมวดคลังน้ำมัน 62401
-คลัง สิ่งอุปกรณ์ 2,4 62677

กองยุทธโยธา

62427
-แผนกสุขาภิบาล 62599
-โรงผลิตน้ำประปา 62600
-โรงบำบัดน้ำเสีย 62613

กองสนับสนุนการฝึก-ศึกษา

62398
-แผนกช่วยฝึก 62420
-แผนกช่างฝีมือ 62415
-สนามยิงปืน 62454
-หมวดแรงงาน 62360
-หอประชุม รร.จปร. 62143

:::แผนกสวัสดิการ

62412

:::แผนกสรรพาวุธ

62425

:::แผนกขนส่ง

62395

:::แผนกสื่อสาร

62687
:::โรงพิมพ์ 62421

:::หมวดดุริยางค์

62468