ส่วนบริการ :::: ดูแลปัจจัยพื้นฐาน...เพื่อให้บริการที่ฉับไว...ทั่วถึง...และต่อเนื่อง

 พันเอก ชัยณรงค์ แก้วประสิทธิ์
ผู้อำนวยการ ส่วนบริการ
โรงเรียนนายรัอยพระจุลจอมเกล้า

ประชาสัมพันธ์ ทบ

ดาวน์โหลด

** ระเบียบการส่งกำลังบำรุงที่สำคัญ**

-การบรรยายพิเศษ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และการบริหารสัญญา

- ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการควบคุมสินทรัพย์จากการพัสดุ พ.ศ.2557

-ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการส่งกำลังบำรุงสิ่งอุปกรณ์ประเภท 2 และ 4  พ.ศ.2534

 

:::รัฐบาลไทย
:::กระทรวงกลาโหม
:::บก.กองทัพไทย
:::กองทัพบก
:::กองทัพเรื
:::กองทัพอากา
:::รร.นายเรือ
:::รร.นายเรืออากาศ
:::รร.นายร้อยตำรวจ
:::รร.เตรียมทหาร
::หน่วยงานในกองทัพบก
::หน่วยงานในกองทัพไท

 

 

 

พันเอก กิตติพงษ์  ระมาศ
รองผู้อำนวยการส่วนบริการ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

กองพลาธิการ

กองยุทธโยธา
กองสนับสนุนการฝึก-ศึกษา

แผนกธุรการ

แผนกสวัสดิการ
แผนกสรรพาวุธ
แผนกสื่อสาร
แผนกขนส่ง
หมวดดุริยางค์
โรงพิมพ์

 

ศูนย์กรรมวิธีข้อมูล ส่วนบริการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โทร.037393010-4 ต่อ 62248