ส่วนบริการ :::: ดูแลปัจจัยพื้นฐาน...เพื่อให้บริการที่ฉับไว...ทั่วถึง...และต่อเนื่อง

ด้านการเข้าร่วมในงานพิธีของหน่วย ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

ด้านพัฒนาความเป็นอยู่กำลังพล ด้านการกีฬา

ประชาสัมพันธ์ ทบ

ดาวน์โหลด

new!!! ชี้แจงหน่วยเกี่ยวกับการปฏิบัติ-พรบ.พัสดุ

-การบรรยายพิเศษ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ.๒๕๖๐ และการบริหารสัญญา

- ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการควบคุมสินทรัพย์จากการพัสดุ พ.ศ.2557

-ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการส่งกำลังบำรุงสิ่งอุปกรณ์ประเภท 2 และ 4  พ.ศ.2534

-หนังสือสำนักงบประมาณ เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ

และครุภัณฑ์ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

-คำสั่ง ทบ. ที่ 156/2557 เรื่อง การขึ้นบัญชีคุม สป.ของ ทบ.

:::รัฐบาลไทย
:::กระทรวงกลาโหม
:::บก.กองทัพไทย
:::กองทัพบก
:::กองทัพเรือ
:::กองทัพอากาศ
:::รร.นายเรือ
:::รร.นายเรืออากาศ
:::รร.นายร้อยตำรวจ
:::รร.เตรียมทหาร
::หน่วยงานในกองทัพบก
::หน่วยงานในกองทัพไทย

 

 

Download

Driver kyocera TASKalfa 3010i

สำหรับระบบ network

ส่วนบริการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โทร.037393010-4 ต่อ 62248 ติดต่อ Webmaster