ส่วนบริการ :::: ดูแลปัจจัยพื้นฐาน...เพื่อให้บริการที่ฉับไว...ทั่วถึง...และต่อเนื่อง

 

พิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผู้อำนวยการ ส่วนบริการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
เมื่อ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑

รับส่งหน้าที่

ด้านการเข้าร่วมในงานพิธีของหน่วย ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

ด้านพัฒนาความเป็นอยู่กำลังพล ด้านการกีฬา

ประชาสัมพันธ์ ทบ

ดาวน์โหลด

new!! ระเบียบการส่งกำลังบำรุงที่สำคัญ ชี้แจงหน่วยเกี่ยวกับการปฏิบัติ-พรบ.พัสดุ -การบรรยายพิเศษ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และการบริหารสัญญา - ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการควบคุมสินทรัพย์จากการพัสดุ พ.ศ.2557 -ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการส่งกำลังบำรุงสิ่งอุปกรณ์ประเภท 2 และ 4  พ.ศ.2534 -หนังสือสำนักงบประมาณ เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ และครุภัณฑ์ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ -คำสั่ง ทบ. ที่ 156/2557 เรื่อง การขึ้นบัญชีคุม สป.ของ ทบ.

 

:::รัฐบาลไทย
:::กระทรวงกลาโหม
:::บก.กองทัพไทย
:::กองทัพบก
:::กองทัพเรือ
:::กองทัพอากาศ
:::รร.นายเรือ
:::รร.นายเรืออากาศ
:::รร.นายร้อยตำรวจ
:::รร.เตรียมทหาร
::หน่วยงานในกองทัพบก
::หน่วยงานในกองทัพไทย

 

 

 

ส่วนบริการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
โทร.037393010-4 ต่อ 62248