ส่วนบริการ :::: ดูแลปัจจัยพื้นฐาน...เพื่อให้บริการที่ฉับไว...ทั่วถึง...และต่อเนื่อง

 

 

พิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผู้อำนวยการ ส่วนบริการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
เมื่อ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑

รับส่งหน้าที่

ด้านการเข้าร่วมในงานพิธีของหน่วย ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

ด้านพัฒนาความเป็นอยู่กำลังพล ด้านการกีฬา
 

ประชาสัมพันธ์ ทบ

ดาวน์โหลด

new!!! ชี้แจงหน่วยเกี่ยวกับการปฏิบัติ-พรบ.พัสดุ

-การบรรยายพิเศษ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ.๒๕๖๐ และการบริหารสัญญา

- ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการควบคุมสินทรัพย์จากการพัสดุ พ.ศ.2557

-ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการส่งกำลังบำรุงสิ่งอุปกรณ์ประเภท 2 และ 4  พ.ศ.2534

-หนังสือสำนักงบประมาณ เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ

และครุภัณฑ์ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

-คำสั่ง ทบ. ที่ 156/2557 เรื่อง การขึ้นบัญชีคุม สป.ของ ทบ.

:::รัฐบาลไทย

:::กระทรวงกลาโหม

:::บก.กองทัพไทย

:::กองทัพบก

:::กองทัพเรือ

:::กองทัพอากาศ

:::รร.นายเรือ

:::รร.นายเรืออากาศ

:::รร.นายร้อยตำรวจ

:::รร.เตรียมทหาร

::หน่วยงานในกองทัพบก

::หน่วยงานในกองทัพไทย

 

 

Download

Driver kyocera TASKalfa 3010i

สำหรับระบบ network

ส่วนบริการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
โทร.037393010-4 ต่อ 62248